Pravidla používání služeb Westwing Shop a Westwing Club-Sales

Níže uvádíme naše Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které platí pro používání internetového obchodu Westwing Shop a Westwing Club-Sales. Přijetí Podmínek je dobrovolné, ale nezbytné pro vytvoření účtu/uživatelského účtu a/nebo pro podání objednávky na nákup zboží uživatelem.

Tento Regulamin, který se týká Elektronických služeb, je regulací ve smyslu článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků. Upřesňuje práva a povinnosti spojené s využíváním Serwisu a Aplikace.

Poskytovatel služeb určil a provozuje Kontaktní bod, který může sloužit k přímé komunikaci s orgány členských států, Komisí, Radou digitálních služeb, a také s Uživateli využívajícími Serwis a Aplikaci. Kontaktní bod je k dispozici na e-mailové adrese: pomoc@westwing.cz Komunikace může být vedená v češtině.

DEFINICE"

"Aplikace" - software s názvem "Westwing - Nábytek a Dekorace" (Google Play) nebo "Westwing" (App Store), který je uživateli poskytován poskytovatelem služeb k instalaci na uživatelově mobilním zařízení a umožňuje zejména využívání Služby bez nutnosti spouštění webového prohlížeče.

"DSA" - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022, o jednotném digitálním trhu a o změně směrnice 2000/31/ES (směrnice o digitálních službách).

"Darovací karta" - Dárkový poukaz prodávaný ve formě karty, opravňující držitele k nákupu zboží v Serwisu.

„Prodejní kampaň" - omezené časové období, během kterého Westwing prezentuje v Serwisu a v Aplikaci informace o jednotlivých produktech, na základě nichž může být po podání uživatelem nabídky, následně přijaté Westwingem, uzavřena kupní smlouva.

„Účet/Uživatelský účet" - bezplatná Elektronická služba poskytovaná Uživateli v rámci Serwisu nebo Aplikace; označený přihlašovacím jménem a heslem soubor zdrojů v informačním systému Westwing umožňující Uživateli využívat další funkcionality/služby stanovené v Regulích. Uživatel se přihlašuje do svého Uživatelského účtu po provedení Registrace.

„Spotřebitel" - Uživatel, který je fyzickou osobou a uzavírá s Westwingem kupní smlouvu v rámci Serwisu, která není přímo spojena s jeho obchodní nebo profesní činností.

"Newsletter" - Bezplatná Elektronická služba spočívající v dodávání Uživateli prostřednictvím Westwingu, s jeho souhlasem, informací o zboží, Serwisu, Aplikaci, akcích a jiných obchodních informacích na zadanou e-mailovou adresu Uživatele (s výhradou vyjádření příslušných souhlasů).

„Podnikatel na právech spotřebitele" - Uživatel, který je fyzickou osobou a uzavírá s Westwingem kupní smlouvu v rámci Serwisu, která je přímo spojena s jeho obchodní činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá profesionální charakter, zejména vzhledem k předmětu jeho podnikatelské činnosti, poskytované na základě předpisů o Centrálním registru a informacích o obchodní činnosti.

„Technická přestávka" - dočasné vypnutí funkcionalit Serwisu nebo Aplikace zcela nebo částečně v důsledku poruchy Serwisu nebo Aplikace, včetně serverů Aplikace, nebo v důsledku potřeby údržby těchto serverů, nebo modernizace, nebo rekonstrukce Serwisu nebo Aplikace, během kterého není možné využívat všechny nebo vybrané Elektronické služby. „Rejestracja” – utworzenie Konta w Serwisie lub Aplikacji.

„Serwis" - internetový portál poskytovatele služeb nacházející se na adrese www.westwing.pl, zahrnující záložky Westwing Shop a Westwing Club-Sales.

„Obsah" - informace poskytované Uživateli v rámci poskytovaných prostřednictvím Usługodavce poskytovaných služeb v souladu s DSA, například recenze zakoupeného zboží pod produkty nebo ve společenských médiích poskytovatele služeb.

„Kupní smlouva" - smlouva o prodeji ve smyslu ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., uzavíraná využitím prostředků komunikace na dálku a týkající se prodeje zboží ze strany poskytovatele služeb Uživateli za cenu zvýšenou o případné náklady na dopravu.

„Elektronická služba" - Všechny funkcionality poskytované Uživateli poskytovatelem služeb v rámci Serwisu nebo Aplikace, zejména služby popsané v bodě 18 Všeobecných podmínek, které představují služby poskytované prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu předpisů zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků (tj. Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků, ve znění pozdějších předpisů).

„Poskytovatel služeb/Westwing" - Společnost Westwing sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, na adrese ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení, pod číslem: 0000397077, REGON: 145830870, DIČ: 5252517722, se základním kapitálem ve výši 1.020.000,00 PLN.

„Uživatel" - Fyzická osoba s plnou právní způsobilostí nebo právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jednající prostřednictvím řádně zmocněných osob, která má doručovací adresu na území Polské republiky, která provedla registraci a využívá elektronické služby poskytované v Serwisu nebo Aplikaci.

Tento Regulamin platí pro spotřebitele s adresou v České republice.

1. POSTANOVENÍ OBECNÁ A ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Westwing poskytuje bezplatné služby prostřednictvím elektronických prostředků prostřednictvím Serwisu a Aplikace, tj. možnost prohlížení obsahu zveřejněného na Serwisu a v Aplikaci, službu vedení účtu, přidávání obsahu, prezentaci uživatelům aktuálních oznámení přímo z internetového prohlížeče (tzv. upozornění „push“), službu vedení účtu a službu Newsletteru, provozuje prodej zboží prostřednictvím Serwisu a umožňuje uzavírání smluv o poskytování placených služeb prostřednictvím Serwisu a Aplikace. V případě Westwing Club-Sales je prodej zboží prováděn v rámci jednotlivých prodejních kampaní. Jak množství dostupného zboží, tak i doba trvání jsou uvedeny individuálně pro každou prodejní kampaň. V případě Westwing Shop probíhá prodej zboží v rámci trvalé nabídky umístěné na Serwisu a v Aplikaci. Ceny uvedené na Serwisu a v Aplikaci jsou hrubé ceny zahrnující daně splatné, zejména daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy. Ustanovení týkající se prodeje zboží se použijí obdobně na placené služby poskytované Westwingem, pokud není uvedeno jinak.

1.2 Při provádění Registrace uzavírá Uživatel s Westwingem smlouvu o poskytování bezplatných služeb prostřednictvím elektronických prostředků na neurčito, kterou může kdykoli v souladu s podmínkami stanovenými v Regulích zrušit. Při nákupu zboží dostupného na Serwisu a v Aplikaci Westwing uzavírá Uživatel s Westwingem kupní smlouvu o vybraném zboží s povinností zaplatit, ze které může odstoupit v souladu s podmínkami stanovenými v Regulích, které jsou v souladu s platnými právními předpisy.

1.3 Pro využívání nabídek dostupných v Westwing musí uživatelé být starší 18 let.

1.4 Westwing je povinen dodat Uživateli zakoupené zboží v termínech uvedených v podmínkách dodání daného zboží, v souladu s kupní smlouvou uzavřenou s Uživatelem a bez vad. Termín dodání zboží představuje závaznou smluvní podmínku pro strany.

1.5 "Pracovními dny" se rozumí všechny dny v týdnu s výjimkou sobot, nedělí a dnů státních svátků platných v České republice.

1.6 Náklady na využívání komunikačních prostředků na dálku nese Uživatel. Náklady spojení s Westwing vycházejí z základního tarifu telefonního operátora a nejsou vyšší než náklady běžného telefonního hovoru podle tarifního balíčku poskytovatele služeb, kterého Uživatel využívá.

2. POUŻITÍ SLUŽBY WESTWING SHOP A CLUB – PRODEJE

2.1 Během registrace budou noví uživatelé požádáni o poskytnutí osobních údajů (viz bod 14.1).

2.2 Uživatelé jsou povinni poskytnout úplné a pravdivé údaje pro správné provedení uzavřené smlouvy. Uživatel je také povinen aktualizovat své údaje. V případě změny poskytnutých údajů je Uživatel povinen tyto informace okamžitě aktualizovat. Heslo a další přihlašovací údaje jsou důvěrné a neměly by být poskytovány neoprávněným osobám.

2.3 Po dokončení procesu registrace Uživatel obdrží potvrzení registrace elektronickou cestou spolu s potvrzením důležitých podmínek uzavřené smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím elektronické komunikace.

2.4 Na svém účtu může každý uživatel spravovat svá nastavení a údaje, včetně předplatného newsletteru a osobních údajů.

2.6 V sekci "Můj účet", dostupné na webovém rozhraní a v aplikaci po přihlášení uživatele, existuje možnost prohlížení objednávek, které jsou v procesu vyřizování, odeslaných z Westwing skladiště a dodaných uživateli.

2.7 Uživatel může registrovat pouze jeden účet na Westwing Shop / Westwing Club - Sales na webové stránce www.westwing.cz a může používat pouze jeden účet v daný čas. Pokud Westwing zjistí opakované registrace, může je odstranit.

2.8 V případě pokusů o získání neoprávněných výhod na úkor Westwing nebo jiných uživatelů si Westwing vyhrazuje právo varovat uživatele, stejně jako zrušit jejich členství a změnit nebo odstranit poskytnuté údaje. Pokud uživatel, který není spotřebitelem nebo podnikatelem s právy spotřebitele, provádí výrazné množství vrácení zboží ve srovnání s množstvím zboží zakoupeného, má Westwing právo zrušit s takovým uživatelem smlouvu po provedení vysvětlujícího řízení ohledně zjištěných porušení.

3. ČLENSTVÍ V WESTWING CLUB-SALES

3.1 V rámci Westwing Club-Sales mají členové nákupní komunity možnost zakoupit vybrané zboží a služby v rámci časově a množstevně omezených prodejních kampaní (dále nazývaných "prodejními kampaněmi", jednotlivě také "prodejní kampaně").

3.2 Pro využití prodejních akcí Club-Sales je nutné vytvořit účet uživatele na webovém rozhraní nebo v aplikaci.

3.3 Jeden uživatel může vytvořit pouze jedno členské konto na webovém rozhraní nebo v aplikaci.

3.4 Každý uživatel má zajištěn přímý, heslem chráněný přístup k webovému rozhraní a aplikaci.

3.5 Založení a využívání účtu uživatele na webovém rozhraní a v aplikaci je bezplatné a může být kdykoli uživatelem ukončeno. Členství v webovém rozhraní nenese pro uživatele žádné náklady. Uživatelovo prohlášení o odstoupení z členství (vypovězení smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím elektronické komunikace) může být zasláno e-mailem na adresu pomoc@westwing.cz. Smlouva se ruší okamžikem obdržení prohlášení o odstoupení Westwingem, s výjimkou smluv uzavřených s uživateli, jejichž objednávky jsou v procesu vyřízení. V takových případech se smlouva ruší po uplynutí 30 dní ode dne doručení objednaného zboží (výpovědní lhůta).

3.6 Mezi důležité služby poskytované v rámci záložky Club Sales patří také zasílání newsletteru od Westwing, pomocí kterého uživatelé Club Sales pravidelně obdržávají elektronickou poštou zprávy, upomínky, poukázky a žádosti o názory týkající se prodejních kampaní a nabízeného zboží a služeb v rámci Club-Sales.

4. SMLUVNÍ STRANY, JAZYK A UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Podle podmínek stanovených v uživatelských podmínkách uzavírá uživatel s Westwingem smlouvu o prodeji konkrétního zboží nebo smlouvu o placených službách. Smlouva o prodeji zboží se uzavírá v českém jazyce.

4.2 Webové stránky služby (www.westwing.cz) fungují v češtině. Smlouvy uzavírané prostřednictvím této stránky budou uzavřeny výhradně v českém jazyce.

4.3 Informace na webových stránkách a v aplikaci nejsou závaznou nabídkou ze strany Westwingu ve smyslu občanského zákoníku, ale jsou pozvánkou k uzavření smlouvy. Produkty dostupné v rámci prodejních kampaní jsou k dispozici pouze do vyprodání zásob (Westwing sděluje na webových stránkách počet dostupných produktů).

4.4 Kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" uživatel podává nabídku k uzavření kupní smlouvy.

4.5 Během procesu objednávání má uživatel možnost samostatně upravit zadané údaje v rámci košíku tím, že přidá nebo odejme položku z košíku, až do kliknutí na tlačítko "Objednat a zaplatit". Opravu provedené objednávky lze také provést prostřednictvím telefonického kontaktu nebo zasláním e-mailové zprávy.

4.6 Po odeslání objednávky uživatel obdrží od společnosti Westwing e-mailem potvrzení o přijetí objednávky (přijetí nabídky), které obsahuje všechny podstatné prvky objednávky, což potvrzuje přijetí objednávky společností Westwing (přijetí objednávky do informačního systému) a nepředstavuje prohlášení vůle k uzavření kupní smlouvy mezi společností Westwing a uživatelem. Kupní smlouva je uzavřena pouze poté, co společnost Westwing potvrdí dostupnost zboží a jasně přijme nabídku uživatele, což bude potvrzeno samostatným e-mailem zasláním uživateli poté, co jeho objednávka bude dokončena.

4.7 Proces zpracování objednávky a kontakt ze strany Westwing probíhá pomocí automatizovaného procesu objednávky nebo e-mailem. Prosíme o ověření správnosti poskytnuté e-mailové adresy. Pokud používáte antispamové filtry, doporučujeme nastavit systém tak, aby všechny e-maily zaslané společností Westwing nebo třetími stranami pověřenými společností Westwing k zpracování vaší objednávky byly úspěšně doručeny.

4.8 V případě, kdy předmětem objednávky uživatele je placená služba (například ubytování, které není určeno pro bydlení, stravování, služby spojené s rekreací), dochází od okamžiku obdržení potvrzení o přijetí objednávky uživatelem od Westwingu k přijetí nabídky uživatele a tedy k uzavření smlouvy o placených službách.

4.9 Doba platnosti smlouvy o poskytování placených služeb odpovídá době poskytování služby ze strany Westwing nebo třetí osoby, která na základě zadání od Westwingu poskytuje služby uživateli, a je uváděna vždy při prezentaci dané služby na webovém rozhraní a v aplikaci.

5. CENY A NÁKLADY NA DOPRAVU

5.1 V případě objednávek zboží a služeb na webové stránce Serwisu platí ceny uvedené vždy při skládání objednávky. Uvedené ceny jsou konečnými cenami a zahrnují DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy a veškeré další složky ceny, s výjimkou nákladů na dopravu.

5.2 Náklady na dopravu jsou stanoveny individuálně pro každou objednávku a závisí na velikosti a váze zboží, stejně jako na způsobu dopravy. Náklady na dopravu pro zboží s nestandardními parametry (rozměry nebo hmotnost) jsou uvedeny na stránce daného zboží.

6. PLATBA

6.1 Westwing nabízí svým uživatelům následující platební metody:

Club-Sales: (1) kartou kreditní, (2) bankovním převodem nebo internetovým bankovnictvím prostřednictvím jednoho z platebních systémů přijímaných společností Westwing, nebo (3) platba v hotovosti při převzetí.

Shop: (1) kartou kreditní, (2) bankovním převodem, internetovým bankovnictvím prostřednictvím jednoho z platebních systémů přijímaných společností Westwing, (3) platba v hotovosti při převzetí, odložená platba a možnost rozložení platby na splátky prostřednictvím služby Klarna.

6.2 Westwing přijímá různé typy kreditních karet včetně Visa a Mastercard. Pro uživatelskou pohodlí si systém při platbě kreditní kartou automaticky zapamatovává část informací o kartě a umožňuje další nákupy bez opětovného zadávání údajů o kartě.

6.3 Westwing si vyhrazuje právo omezit jednotlivé platební metody pro jednotlivé zboží a určit jinou platební metodu. Informace o přijímaných platebních metodách a omezeních týkajících se dodání jsou zřetelně uvedeny v košíku při procesu objednávání.

6.4 Westwing neprovádí velkoobchodní prodej. V případě výběru platby v hotovosti při převzetí může Westwing kontaktovat uživatele, který není spotřebitelem nebo podnikatelem s právy spotřebitele, aby potvrdil objednávku, pokud je objednávka na významnou částku.

6.5 Westwing spolupracuje také s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (registrovanou ve švédském rejstříku firem pod číslem: 556737-0431), nabízející následující platební možnosti (pokud uživatel má odpovídající kreditní schopnosti): nákup s platbou do 30 dnů, splátkové platby ve třech splátkách bez úroků nebo financování s úroky. V takovém případě Westwing předává své pohledávky společnosti Klarna.

6.6 Pro vystavení faktury prosíme vždy na stránce objednávky označit možnost vystavení faktury a zadat potřebné údaje. Faktura s DPH bude zaslána ve formátu PDF do 7 pracovních dnů od data dodání uvedeného v potvrzení objednávky, s ohledem na lhůty pro vystavení faktury stanovené příslušnými předpisy.

7. SLEVOVÉ KUPÓNY

7.1 PROPAGAČNÍ POUKÁZKY

7.1.1 Propagační kupóny jsou slevové kupóny, které jsou zdarma vydávány v rámci propagačních kampaní s určitou platností a nemohou být zakoupeny. Propagační kupóny lze použít pouze na webové stránce Serwisu v daném období. Propagační kupóny nezahrnují náklady na dopravu.

7.1.2 Hodnota propagačního kupónu je rozložena proporcionálně na všechny zboží v košíku uživatele. Při nákupu více položek s využitím slevového kupónu bude hrubá cena jednotlivých položek snížena proporcionálně.

7.1.3 Propagační kupóny nejsou úročeny a jejich ekvivalentní hodnota není vyplacena hotově.

7.1.4 Propagační kupóny, které jsou uživatelům přiděleny po registraci na Westwing po obdržení pozvánky od jiného člena Westwing, nelze použít, pokud daný uživatel má jiný účet na Westwing. Kupón z programu "Pozvi kamaráda" může být využit pouze novými uživateli.

7.1.5 Propagační kupóny pro nově registrované uživatele, které jsou přiděleny po registraci na webové stránce služby, lze použít pouze jednou a pouze jedním uživatelem.

7.1.6 V rámci jedné objednávky může uživatel využít pouze jeden slevový kupón. Slevové kupóny se v rámci jedné objednávky nesčítají. Není možné vrátit nebo získat kredit za případnou zbývající hodnotu propagačního kupónu, která vzniká v případě, že hodnota nákupu je nižší než hodnota kupónu.

7.1.7 Propagační kupón nemůže být přenesen na jiný účet, nepodléhá vrácení a nemůže být znovu využit v případě vrácení objednávky nebo její části. Pokud odstoupení uživatele od kupní smlouvy se týkalo části zboží zakoupeného s využitím slevového kupónu, Westwing vrátí hodnotu vráceného zboží ve výši uvedené v potvrzení o nákupu (hodnota zboží snížená proporcionálně o hodnotu slevového kupónu).

7.1.8 Slevový kupón získaný po registraci na Westwing na doporučení blízké osoby nemůže být uplatněn, pokud osoba doporučující a doporučená dočasně nebo trvale žijí ve stejném domácnosti. Stejná omezení platí pro slevový kupón získaný po zaslání pozvání blízké osobě k registraci na Westwing. Westwing si vyhrazuje právo zrušit provedené objednávky, zneplatnit všechny kupóny (s výjimkou zakoupených dárkových karet) a/nebo vyloučit člena Westwing z programu Doporučit známého v budoucnosti.

7.2 Bony kompenzační

7.2.1 Bony kompenzační jsou vouchery, které nelze zakoupit, ale jsou vydávány společností Westwing podle uvážení jako kompenzace za nárok uživatele.

7.2.2 Pro využití kompenzačního kupónu není nutné dosáhnout minimální hodnoty objednávky (v tomto případě uživatel nemá nárok na vrácení rozdílu v hotovosti nebo převodem, pokud hodnota zakoupeného zboží je nižší než hodnota kompenzačního kupónu).

7.2.3 Kompensacyjní kupóny jsou uživateli vráceny v případě odstoupení od kupní smlouvy zboží zakoupeného s využitím individuálně přiděleného kompenzačního kupónu.

8. DÁRKOVÉ KARTY

8.1 Dárkové karty mohou být zakoupeny uživatelem služby. Použití dárkové karty osobou, která není uživatelem, vyžaduje registraci na webové stránce nebo v aplikaci.

8.2 Do Smlouvy o prodeji dárkové karty se vztahují odpovídajícím způsobem ustanovení týkající se postupu uzavření smlouvy o prodeji zboží. Po obdržení potvrzení o přijetí objednávky dárkové karty uživatelem od Westwing dochází k přijetí nabídky uživatelem, a tím k uzavření smlouvy o prodeji dárkové karty.

8.3 Dárkovou kartu není možné zakoupit pomocí jiné dárkové karty nebo slevového kupónu.

8.4 Z technických důvodů je při zadávání objednávky na Westwing možné použít pouze jeden dárkový kupón z karty podarunkové. Pokud uživatel vlastní více než jednu kartu podarunkovou, je možné sloučit hodnoty dárkových karet kontaktováním oddělení zákaznické podpory Westwing (pomoc@westwing.cz).

8.5 Dárkovou kartu není směnitelná za hotovostní peníze.

8.6 S okamžikem doručení Dárkové karty danému Uživateli přechází na tohoto Uživatele riziko její ztráty nebo poškození.

8.7 Dárková karta platí od data jej vydání nebo odeslání Uživateli po dobu stanovenou na samotné Dárkové kartě. V případě vypršení platnosti Dárkové karty je možné prodloužit její platnost prostřednictvím kontaktu s kanceláří zákaznické podpory Westwing.

8.8 Dárkový poukaz lze použít na nákup zboží, jehož hodnota je stejná nebo vyšší než nominální hodnota dárkové karty. Dárková karta nezahrnuje náklady na dopravu.

8.9 Pokud hodnota objednávky přesahuje aktuální hodnotu prostředků na Dárkové kartě, Uživatel je povinen zaplatit rozdíl ceny způsobem stanoveným společností Westwing pro daný druh zboží.

8.10 Dárkovou kartu lze použít pouze do vyčerpání prostředků na ní uložených. Dobití Dárkové karty není možné.

8.11 Dárkovou kartu nelze použít k platbě za zboží v rámci akcí, pokud nejsou v podmínkách dané akce uvedeny jinak.

8.12 V případě smluv uzavřených na dálku má Uživatel právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Westwing o Dárkovou kartu do 30 dnů od obdržení Dárkové karty. Tento lhůta je dodržena v případě odeslání prohlášení o odstoupení ve stanovené lhůtě, zejména na adresu pomoc@westwing.cz.

8.13 Uživatel není povinen vrátit dárkovou kartu, která byla deaktivována (dárková karta vypršela platnost, Uživatel úspěšně odstoupil od smlouvy o prodeji dárkové karty, Uživatel spotřeboval veškeré prostředky na dárkové kartě). V případě odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty se smlouva o prodeji považuje za nenavázanou a dárková karta bude deaktivována. Pokud byla dárková karta použita k nákupu zboží, Kupující si zachovává právo odstoupit od části nepoužitých (nevyčerpaných) nominálních prostředků přiřazených k dárkové kartě. To znamená, že pokud by mezi podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty a deaktivací dárkové karty Kupující nebo jiný Uživatel použil dárkovou kartu zcela nebo částečně (provedl platbu pomocí ní), Westwing bude zbaven povinnosti vrátit Uživateli částku zaplacenou za nákup dárkové karty v rozsahu, v jakém ji Uživatel nebo jiná osoba použila zcela nebo částečně. Výše uvedené nezasahuje do práv Uživatele na odstoupení od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného s využitím dárkové karty.

8.14 Westwing vrací Uživateli částku zaplacenou za nákup dárkové karty do 14 dnů od data obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji dárkové karty.

8.15 V případě odstoupení Uživatele od Smlouvy o prodeji zboží uzavřeného prostřednictvím Služby nebo Aplikace s využitím Dárkové karty Uživateli nenáleží právo na vrácení ceny v hotovosti nebo převodem ve části, kterou cena prodeje byla pokryta Dárkovou kartou. V takové situaci bude dárkový poukaz karty znovu aktivován v rozsahu, ve kterém byla provedena platba za vrácené zboží.

9. DORUČENÍ

9.1 Dodávky jsou prováděny pouze na území České republiky na adresu dodání uvedenou Uživatelem.

9.2 Westwing dodává zboží v termínu uvedeném v procesu objednávání (termín plnění povinnosti ze strany Westwing), s výjimkou situace, kdy bylo dohodnuto jinak ohledně konkrétního zboží před uzavřením Kupní smlouvy. Termíny dodání jsou uvedeny na jednotlivých stránkách produktů a na potvrzení objednávky.

9.3 V případě, že Uživatel nevyzvedne zboží, Westwing vyzve Uživatele k provedení uzavřené Kupní smlouvy a převzetí zakoupeného zboží. Pokud Uživatel znovu nevyzvedne objednané zboží ve stanoveném termínu určeném Westwingem, Westwing si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy do dalších 14 dnů ode dne neúspěšného uplynutí lhůty na vyzvednutí zboží Uživatelem z důvodu nesplnění Kupní smlouvy Uživatelem.

9.4 Pokud Uživatel nevyzvedne zásilku z důvodů, které jsou na straně Uživatele, Westwing si může od Uživatele vyžádat částku odpovídající nákladům na vrácení zásilky na adresu skladu Westwing, pokud není stanoveno jinak a náklady jsou hrazeny Westwingem.

9.5 Náklady na doručení zboží hradí vždy Uživatel, s výjimkou doručení, která jsou předmětem samostatných dohod s Westwing. Informace o nákladech na doručení jsou vždy k dispozici na stránce s daným produktem.

9.6 V okamžiku, kdy Uživatel převezme zboží od přepravce, přechází na něj riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží. Pokud Uživatel rozhodl o využití přepravce, na jehož výběr Westwing neměl vliv, přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží ve chvíli, kdy Westwing předá zboží přepravci vybranému Uživatelem.

9.7 V případě zjištění vnějšího poškození balíčku, aby bylo možné rychleji provést ověření reklamace, žádáme o sestavení protokolu škody s kurýrem a o oznámení této skutečnosti Westwing, kontaktujte nás na adrese pomoc@westwing.cz. V případě poškození zboží během přepravy má Uživatel nárok na reklamační nároky stanovené v bodě 13.2. níže, s výhradou ustanovení bodu 10.6., druhá věta.

10. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy o koupi zboží do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, což je dvojnásobek stanovené lhůty ve srovnání s lhůtou stanovenou v právních předpisech pro odstoupení, a neodporuje uvedené lhůtě v příslušných předpisech pro odstoupení od uzavřené smlouvy. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez nákladů, s výjimkou přímých nákladů spojených s vrácením zboží, které je povinen uhradit na vlastní náklady, pokud není stanoveno, že tyto náklady nese Westwing.

10.2 Odstoupení od Smlouvy o koupi nastává prostřednictvím oznámení Uživatelem o odstoupení od smlouvy. Takové oznámení může být podáno pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou k tomuto Pravidlu nebo prostřednictvím oznámení ve kterékoli jiné formě, ve kterém Uživatel informuje Westwing o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Oznámení lze zaslat poštou nebo e-mailem na adresu pomoc@westwing.cz.

10.3 Lhůta k odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení odesláno před uplynutím 30 dnů ode dne přijetí zboží. Uživatel je povinen vrátit zboží okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o koupi, přičemž pro zachování lhůty stačí vrátit zboží před jejím uplynutím.

10.4 V případě zájmu o vrácení zboží může uživatel kontaktovat společnost Westwing zasláním zprávy na adresu: pomoc@westwing.cz. Pro urychlení procesu vrácení prosíme o uvedení čísla objednávky a důvodu vrácení, což však není povinné. Uživatel může rovněž předložit prohlášení o odstoupení od Smlouvy o koupi jiným jednoznačným způsobem, včetně použití funkcionality k tomu určeného ve Službě nebo Aplikaci.

10.5 Westwing, v případě odstoupení od Smlouvy o koupi, se zavazuje vrátit zaplacenou částku za zakoupené zboží spolu s náklady na jeho doručení, stejným způsobem, jakým byla částka zaplacena uživatelem, nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy o koupi. V případě platby při doručení Westwing požádá uživatele o uvedení čísla bankovního účtu pro provedení vrácení platby, aniž by to zasahovalo do povinností Westwing uvedených v předchozím větě. Pokud Westwing nepředložil návrh, že sám převezme zboží od uživatele, může odložit vrácení plateb obdržených od uživatele do doby, než obdrží zboží zpět nebo do doby, než uživatel předloží důkaz o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

10.6 Westwing není povinen vrátit náklady na dopravu, které uživatel zaplatil za doručení zboží po zakoupení, pokud přesahují náklady na nejlevnější běžný způsob doručení zboží nabízený Westwingem.

10.7 Pokud platba byla provedena pomocí kompenzačního poukazu, uživatel obdrží vrácení skutečně zaplacené finanční částky, a použité kompenzační poukazy budou znovu zapsány na účet uživatele.

10.8 Pokud platba byla provedena pomocí dárkové karty, pak se vrácení platby provádí s souhlasem uživatele ve formě kreditu přidávaného na účet uživatele, který provedl platbu dárkovou kartou.

10.9 Uživatel je zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje nezbytný k určení charakteru, vlastností a funkce zboží.

10.10 Uživateli se nepřiznává právo na odstoupení od smlouvy v případě uzavření smlouvy:

1) uživateli se nepřiznává právo na odstoupení od smlouvy v případě, že se týká zboží vyrobeného podle specifikací uživatele nebo sloužícího k uspokojení jeho individuálních potřeb.

2) uživateli se nepřiznává právo na odstoupení od smlouvy v případě, že se týká zboží náchylného k rychlé zkáze nebo majícího krátkou dobu použitelnosti.

3) uživatel nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o zboží dodávané v uzavřeném obalu, kterého nelze vrátit po otevření z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů.,

4) uživatel nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o zboží, které po dodání vzhledem ke své povaze není možné nepřestavitelně spojit s jinými zbožími.

5) uživatel nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o poskytování služeb v oblasti ubytování, jiných než pro účely bydlení, přepravy zboží, pronájmu vozidel, stravování, služeb spojených s rekreací, zábavními, sportovními nebo kulturními událostmi, pokud ve smlouvě byl stanoven den nebo období poskytování služby.

10.11 V případě, o kterém je řeč v bodě 10.10.5) výše, může Westwing udělit Uživateli právo odstoupit od smlouvy do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. K odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uvedených v bodě 11.10.5) výše se použijí odpovídajícím způsobem ustanovení týkající se odstoupení od Smlouvy o Prodeji zboží. Případné právo na takové odstoupení bude vždy zřetelně vyhrazeno v popisu služby na webové stránce Služby.

10.12 V případě, že Uživatel využije práva na odstoupení od smlouvy, nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, pokud Westwing neprohlásil, že náklady na vrácení ponese sám. V případě zboží, které z důvodu své povahy nemůže být vráceno běžnou poštou, jsou náklady na zpětné doručení analogické s náklady, které Uživatel uhradil při objednávání.

10.13 Zboží, které je možné vrátit (odstoupit od smlouvy), prosím zasílejte na následující adresu:

Westwing European Logistics Center
Stachowska 17C
62-023 Robakowo
Polska

10.14 Existuje možnost objednat placenou (na náklady Uživatele) službu kurýra pro vyzvednutí zásilky obsahující zboží vrácené z důvodu odstoupení od Smlouvy o Prodeji prostřednictvím našeho Oddělení zákaznické podpory (je to však dobrovolné). Pro tento účel je nutné zaslat zprávu obsahující číslo objednávky na adresu pomoc@westwing.cz. Náklady na zpětné doručení jsou analogické s náklady, které Uživatel uhradil při objednávání, pokud nebylo stanoveno, že tyto náklady nese Westwing.

10.15 V případě vrácení zboží zakoupeného během propagačních akcí, kde dodání k Uživateli nebylo spojeno s žádnými poplatky, budou náklady na zpětné doručení, pokud Uživatel objedná kurýra prostřednictvím Oddělení zákaznické podpory Uživatele, stanoveny na základě ceníku kurýrní společnosti, pokud není stanoveno, že tyto náklady nese Westwing. Přesné informace o výši poplatků poskytne vždy Oddělení zákaznické podpory Uživatele po předchozím e-mailovém kontaktu na adrese pomoc@westwing.cz.

11. STÍŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

11.1. Reklamace týkající se poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků lze podat zejména na e-mailovou adresu: pomoc@westwing.cz nebo písemně na sídlo společnosti Westwing.

11.2. Pro rychlejší vyřízení reklamačního podání nám prosím sdělte minimálně název, pod kterým se Uživatel objevuje na Serwisu (e-mailová adresa), a popis nahlášených námitek.

11.3. Pokud jsou údaje nebo informace uvedené v reklamaci neúplné, Westwing si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele za účelem jejich doplnění.

11.4. Westwing vyřizuje reklamace do 14 dnů ode dne jejich obdržení.

11.5. Odpověď na reklamaci je zasílána na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu podle volby Uživatele uvedené ve reklamaci.

12. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WESTWING ZA NESOULAD ZBOŽÍ S KUPNÍ SMLOUVOU. REKLAMACE ZBOŽÍ.

12.1. Westwing je zodpovědný za dodání zboží bez vad a v souladu s kupní smlouvou.

12.2. Vztahující se k zboží zakoupenému do 31. prosince 2022, pokud má zboží prodané společností Westwing vadu, může Uživatel podle svého výběru: - podat prohlášení o snížení ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy, pokud Westwing neprodá vadné zboží bez zbytečných potíží pro Uživatele za bezvadné zboží nebo pokud tuto vadu odstraní. Snížená cena by měla zůstat v takovém poměru k ceně stanovené ve smlouvě, ve kterém hodnota vadného zboží zůstává ve srovnání s hodnotou bezvadného zboží. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud vada zboží není zásadní; - požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo odstranění vady. Westwing je povinen vyměnit vadné zboží za bezvadné nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečných potíží pro Uživatele.

12.2.1. Uživatel může místo nabídnutého odstranění vady Westwingem požadovat výměnu zboží za zboží bezvadné, nebo místo výměny zboží požadovat odstranění vady, pokud nedošlo k uskutečnění výměny zboží nebo odstranění vady v zájmu Uživatele nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrhovanou Westwingem. Při posuzování nadměrnosti nákladů se bere v úvahu hodnota bezvadného zboží, druh a význam zjištěné vady, a rovněž se zohledňují nepříjemnosti, kterým by Westwing musel čelit při jiném způsobu uspokojení.

12.2.2. Uživatel, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen na náklady Westwingu dodat vadný výrobek na adresu: Westwing - Sklad.

Westwing European Logistics Center
Stachowska 17C
62-023 Robakowo
Polska

- požadovat výměnu zboží za bezvadné nebo odstranění vady. Westwing je povinen vyměnit vadný výrobek za bezvadný nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez nadměrných nepohodlí pro Uživatele.

Dále může Uživatel místo navrženého odstranění vady požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo místo výměny zboží požadovat odstranění vady, pokud dosažení shody zboží s kupní smlouvou ve způsobu, který si Uživatel zvolí, je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrženou Westwingem. Při hodnocení nadměrnosti nákladů se bere v úvahu hodnota bezvadného zboží, druh a význam zjištěné vady, a rovněž se zohledňují nepříjemnosti, kterým by Westwing musel čelit při jiném způsobu uspokojení.

12.3. Vztahující se k zboží zakoupenému od dne 1. ledna 2023, pokud je zboží prodané společností Westwing nesouladné s kupní smlouvou, může Uživatel požadovat jeho opravu nebo výměnu za nové zboží. Westwing je povinen zboží opravit nebo vyměnit v přiměřené lhůtě bez nadměrných potíží pro Uživatele.

12.4. Westwing může provést výměnu, pokud Uživatel požaduje opravu, nebo opravu, pokud Uživatel požaduje výměnu, pokud dosažení souladu zboží s kupní smlouvou ve způsobu zvoleném Uživatelem není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ze strany Westwing.

12.5. V případě, že oprava nebo výměna zboží za nové podle bodu 12.3 výše není možná v přiměřené lhůtě, nebo by vyžadovala nadměrné náklady pro Westwing, může Westwing odmítnout zajištění souladu zboží s kupní smlouvou, o čemž informuje Uživatele. Při posuzování nadměrnosti nákladů se zohledňují všechny okolnosti věci, zejména význam nesouladu zboží s kupní smlouvou, hodnota zboží souladného s kupní smlouvou a nadměrné nepohodlí pro Uživatele v důsledku změny způsobu zajištění souladu zboží s kupní smlouvou.

12.6. Výhradně v případě:

a) výskytu jedné ze situací popsaných v bodě 12.5. výše;

b) když se Westwing pokusil opravit zboží, ale nesoulad zboží s kupní smlouvou stále přetrvává;

c) když Westwing nedostavil zboží do souladu s kupní smlouvou podle ustanovení uvedených v bodech 12.3. - 12.5.;

d) když nesoulad zboží s kupní smlouvou je velmi významný;

e) když z prohlášení Westwing nebo z dalších okolností vyplývá, že Westwing neprovede opravu nebo výměnu zboží v přiměřené lhůtě nebo bez nadměrných potíží pro Uživatele; Uživatel může podat prohlášení o snížení ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Snížená cena by měla zůstat v takovém poměru k ceně stanovené ve smlouvě, ve kterém hodnota zboží nesouladu se smlouvou zůstává ve srovnání s hodnotou zboží souladného se smlouvou.

12.7. Uživatel, který zjistí nesoulad zboží s kupní smlouvou, je žádán, aby pro rychlejší a efektivnější vyřízení reklamace poskytl přesné a podrobné informace o této nesrovnalosti, včetně fotografií vadného zboží, na adresu pomoc@westwing.cz spolu s informací o preferovaném způsobu vyřízení reklamace. Westwing se okamžitě spojí s Uživatelem na jím uvedenou e-mailovou adresu ohledně dalšího postupu vyřízení reklamace. Výše uvedené ustanovení nezakrývá povinnost Westwingu vyřídit reklamaci v termínu stanoveném příslušnými právními předpisy. Uživatel, který uplatňuje práva záruky v souvislosti s produkty zakoupenými po 1. lednu 2023, je povinen poskytnout Westwingu zboží určené k opravě nebo výměně. Westwing si toto zboží vyzvedá na své náklady.

12.8. Pokud Uživatel požádal o výměnu nebo opravu zboží a Westwing se nevyjádřil k této žádosti do 14 dnů, považuje se tato žádost za oprávněnou.

12.9. Westwing nese odpovědnost za nesoulad zboží s kupní smlouvou, který existuje v době jeho dodání Uživateli a je zjištěn v průběhu dvou let od tohoto data. Nárok na výměnu nebo opravu zboží zaniká uplynutím šesti let ode dne zjištění nesouladu zboží s kupní smlouvou.

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

13.1. Na webové stránce a v aplikaci jsou k dispozici odkazy (hyperlinky) na další internetové stránky.

13.2. V případě, že Westwing obdrží informace o obsahu nezákonném nebo neetickém, bude příslušný odkaz (hyperlinky) odstraněn ze Serwisu a Aplikace.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Pravidla zpracování osobních údajů na webových stránkách a v aplikaci naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: www.westwing.cz/privacy-policy.

15. AUTORSKÁ PRÁVA K ILUSTRACÍM

15.1. Použití ilustračních, fotografických materiálů, kompozic, rozložení stránek a práv duševního vlastnictví obsažených na webových stránkách - bez ohledu na formu - pro jiné účely než pro osobní potřebu je zakázáno, pokud neexistuje výslovné povolení ze strany Westwing.

16. MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ.

16.1. Spory vyplývající z smlouvy uzavřené mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Westwing mohou být mimosoudně řešeny prostřednictvím postupu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Účast Westwingu v postupu pro mimosoudní řešení sporů spotřebitelů je dobrovolná, a níže uvedené informace neznamenají závazek Westwingu k účasti v takovém postupu. V případě, že spor nebyl vyřešen v důsledku stížnosti podané spotřebitelem, Westwing spotřebiteli vždy písemně nebo na jiném trvalém médiu sdělí svůj záměr podat návrh na zahájení mimosoudního řízení o řešení spotřebitelských sporů, nebo souhlas s účastí v takovém řízení, nebo odmítnutí účasti v mimosoudním řízení o řešení spotřebitelských sporů. Pokud Westwing nepodal žádné prohlášení, považuje se to za souhlas s účastí v mimosoudním řízení o řešení spotřebitelských sporů.

16.2. Uživatel, který je spotřebitelem, se může také obrátit na obchodní inspekci, jejímž úkolem je zejména poskytování bezplatného spotřebitelského poradenství a právních informací týkajících se ochrany zájmů spotřebitelů a jednání s podnikateli ve věcech ochrany práv a zájmů spotřebitelů.

16.6. Způsobilý spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů (ODR) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o ODR ve spotřebitelských sporech). Platforma ODR poskytuje informace o mimosoudním řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli. Bez ohledu na to bychom vám rádi připomněli, že e-mailová adresa, na které nás můžete kontaktovat, je pomoc@westwing.cz.

17. MOBILNÍ APLIKACE

17.1. Uživatel, který chce využívat Elektronické služby prostřednictvím Aplikace, je zejména povinen stahovat Aplikaci pouze z legálních zdrojů.

17.2. Aplikaci lze bezplatně stáhnout na mobilní zařízení Uživatele ze obchodů s mobilními aplikacemi, zejména:

a) Apple App Store pro mobilní zařízení se systémem iOS;

b) Google Play/Sklep Play pro mobilní zařízení se systémem Android.

17.3. Používání Aplikace stažené z jiného zdroje než je uvedeno v odstavci 17.2 výše může být spojeno s rizikem porušení integrity Aplikace a spojení s škodlivým softwarovým vybavením, což představuje hrozbu pro bezpečnost mobilního zařízení Uživatele a v něm uložených dat.

17.4. Pro využití Aplikace by měl Uživatel:

a) seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a informacemi o Aplikaci poskytovanými v rámci obchodů, o nichž se hovoří v odstavci 17.2 výše, a přijmout je,

b) stáhnout Aplikaci ze skladu, o kterém je řeč v odstavci 17.3 výše, a

c) nainstalovat Aplikaci na svém mobilním zařízení, postupujíc podle pokynů zobrazených po spuštění procesu instalace nebo poskytnutých obchody, o nichž se hovoří v odstavci 17.2 výše.

17.5. Aplikace se připojuje k Serwisu pomocí internetu.

17.6. Uživatel musí splňovat následující technické požadavky pro využívání Aplikace:

a) Mít připojení k internetu - pro stahování Aplikace a pro využívání služeb Aplikace vyžadujících spojení s touto sítí,

b) Mít mobilní elektronické zařízení, jako je smartphone/tablet, které funguje na základě jednoho z následujících operačních systémů:

i. Android ve verzi 7 a vyšší,

ii. iOS ve verzi 13 a vyšší.

17.7. Požadavky na verze operačních systémů uvedené v článku 17.6 písm. b výše jsou minimálními požadavky. Podle nejlepšího vědomí Westwing je také možné používat Aplikaci pomocí nižších verzí operačních systémů než je uvedeno v bodě 17.6 písm. b Regulaminu, avšak pouze operační systémy ve verzích uvedených výše zajistí správné fungování Aplikace.

17.8 Westwing udělá veškeré úsilí, aby přístup k datům ze serverů Aplikace byl možný 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, což však nevylučuje právo Westwing na nařízení Technické Přestávky a dočasně omezit nebo zcela vypnout přístup v celém rozsahu nebo částečně k výše uvedenému.

17.9. V případě potřeby nařízení Technické Přestávky poskytovatel služby informuje o předpokládaném čase a trvání Technické Přestávky v komunikátu zobrazeném přímo v Aplikaci.

17.10. Uživatel může kdykoliv odinstalovat (smazat) Aplikaci ze svého mobilního zařízení pomocí nastavení tohoto zařízení.

17.11. Reklamace týkající se funkčnosti Aplikace lze podat v souladu s ustanoveními bodu 12 Regulaminu.

18. SPOTŘEBITELSKÁ ZÁRUKA NA SLUŽBY A DIGITÁLNÍ OBSAH POSKYTOVANÝ V RÁMCI WEBOVÝCH STRÁNEK A APLIKACÍ.

18.1. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují výhradně na uživatele, kteří jsou spotřebiteli, a fyzické osoby uzavírající smlouvu přímo související se svou podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tyto osoby povahu profesní, zejména z předmětu jejich podnikatelské činnosti.

18.2. Aplikace představuje digitální obsah. Poskytovatel v rámci aplikace poskytuje služby, které - pokud jde o služby poskytované prostřednictvím elektronických prostředků - představují digitální služby ve smyslu ustanovení o právech spotřebitele, chápané v souladu s tímto zákonem jako služby umožňující uživateli:

a) vytváření, zpracování, uchovávání nebo přístup k datům ve digitální podobě,

b) sdílení dat ve digitální podobě, která byla odeslána nebo vytvořena Uživatelem nebo jinými uživateli této služby,

c) jiné formy interakce pomocí dat ve digitální podobě.

18.3. Ustanovení tohoto bodu 18 se vztahuje výhradně na ustanovení tohoto Pravidla týkající se digitálního obsahu a digitálních služeb.

18.4. Poskytovatel poskytuje Uživateli digitální obsah nebo digitální službu ihned po uzavření smlouvy. Smlouva se uzavírá registrací a přijetím Uživatelem podmínek použití.

18.5. Digitální obsah se považuje za dodaný v okamžiku, kdy je dostupný spotřebiteli nebo stáhnutý na mobilní zařízení uživatele, nebo když uživatel nebo jeho mobilní zařízení získá přístup k obsahu. Digitální služba se považuje za dodanou v okamžiku, kdy uživatel nebo jeho mobilní zařízení získá přístup k této službě.

18.6. Uživatel, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel neposkytl obsah nebo digitální službu ihned nebo v dohodnutém termínu, i přes výzvu k jeho dodání.

18.7. Uživatel, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez výzvy k dodání obsahu digitálního nebo digitální služby, pokud:

a) z prohlášení Westwing jednoznačně vyplývá, že neposkytne obsah digitální nebo digitální službu, nebo

b) Westwing a Uživatel se dohodli, že určitý termín dodání obsahu digitálního nebo digitální služby měl pro Uživatele podstatný význam a Westwing je v tomto termínu neposkytl. 18.8. W razie odstąpienia przez Użytkownika, od umowy postanowienia pkt. 18.16. – 18.17., stosuje się odpowiednio.

18.9. Obsah digitální nebo digitální služba je v souladu s smlouvou, pokud

a) jejich popis, druh, množství, kvalita, vlastnosti a dostupnost technické podpory a aktualizací odpovídají uzavřené smlouvě;

b) jsou užitečné pro účel, pro který jsou potřebné Uživateli,

c) jsou vhodné pro účely, pro které se obvykle používá obsah digitální nebo digitální služba tohoto druhu;

d) mají charakteristiky typické pro obsah digitální nebo digitální službu tohoto druhu, kterého Uživatel, který je spotřebitel, může rozumně očekávat s ohledem na povahu obsahu digitální nebo digitální služby a veřejná ujištění poskytnutá Westwingem, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími v jeho zájmu, zejména v reklamě nebo na etiketě, pokud Westwing neprokáže, že:

i. nevěděl o daném veřejném ujištění a s rozumnou péčí nemohl o něm vědět,

ii. před uzavřením smlouvy bylo veřejné ujištění opraveno s dodržením podmínek a formy, v jaké bylo veřejné ujištění poskytnuto, nebo srovnatelným způsobem,

iii. veřejné ujištění nemělo vliv na rozhodnutí Uživatele o uzavření smlouvy;

e) jsou v souladu s ukázkovou verzí nebo předpovědí, které byly Uživateli, který je spotřebitel, poskytnuty Westwingem před uzavřením smlouvy,

f) byly dodány s instrukcemi, které by Uživatel rozumně očekával.

18.10. Westwing informuje uživatele o aktualizacích nezbytných k udržení souladu digitálního obsahu nebo digitální služby s smlouvou a poskytuje je uživateli.

18.11. Pokud spotřebitel neprovede v rozumné lhůtě instalaci aktualizací dodaných Poskytovatelem služby podle bodu 19.9, Poskytovatel nenese odpovědnost za nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby s smlouvou, pokud:

a) informoval spotřebitele o aktualizaci a jejích následcích neinstalace;

b) neinstalace nebo nesprávná instalace aktualizace nebyla způsobena chybami v instalačním návodu poskytnutém Poskytovatelem.

18.12. V případě, že digitální obsah nebo digitální služba není v souladu s smlouvou, uživatel může požadovat, aby byly přizpůsobeny smlouvě. Westwing je povinen přizpůsobit digitální obsah nebo digitální službu smlouvě v přiměřené lhůtě a bez nadměrných obtíží pro uživatele.

18.13. Westwing může odmítnout přizpůsobit digitální obsah nebo digitální službu smlouvě, pokud by přizpůsobení bylo nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady pro Westwing.

18.14. Při posuzování nadměrnosti nákladů se zohledňují všechny okolnosti věci, zejména důležitost nezákonnosti digitálního obsahu nebo digitální služby ve smlouvě, hodnota digitálního obsahu nebo digitální služby v souladu se smlouvou.

18.15. Výhradně v případě:

a) výskytu jedné z situací popsaných v bodech 18.13 a 18.14 výše;

b) kdy Westwing nesplnil digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou podle ustanovení uvedených v bodech 18.12 - 18.14;

c) kdy je nezákonnost digitálního obsahu nebo digitální služby ve smlouvě velmi významná;

d) kdy z prohlášení Westwing nebo z jiných okolností vyplývá, že Westwing nepovede digitální obsah nebo digitální službu do souladu se smlouvou v rozumné lhůtě nebo bez nadměrných obtíží pro Uživatele.

Uživatel může podat prohlášení o snížení ceny digitálního obsahu nebo digitální služby nebo odstoupení od smlouvy. Snížená cena by měla být v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, ve kterém hodnota nezákonného digitálního obsahu nebo digitální služby zůstává ve srovnání s hodnotou digitálního obsahu nebo digitální služby v souladu se smlouvou.

18.16. Po odstąpiení od smlouvy nesmí Westwing využívat obsah jiný než osobní údaje poskytnuté nebo vytvořené Uživatelem při používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytnuté Westwingem, s výjimkou obsahu, který:

a) je užitečný pouze v souvislosti s digitálním obsahem nebo digitální službou, které byly předmětem smlouvy;

b) se týká pouze činností Uživatele při používání digitálního obsahu nebo digitální služby, které byly předmětem smlouvy;

c) byl spojen Westwingem s jinými daty a nelze je rozdělit bez nadměrných obtíží;

d) byl vytvořen Uživatelem společně s jinými uživateli, kteří je mohou nadále využívat.

18.17. Westwing není oprávněn požadovat platbu za čas, kdy digitální obsah nebo digitální služba nebyly v souladu s smlouvou, i když Uživatel z nich skutečně využíval před odstoupením od smlouvy.

19. POSTUPY PRO ŘEŠENÍ NEZÁKONNÉHO NEBO NEAUTORIZOVANÉHO OBSAHU.

19.1. Pro zajištění možnosti bezpečného používání všem Uživatelům, kteří sdílejí obsah a reagují na obsah, který není legální nebo který není povolen podle Podmínek, Westwing níže vysvětluje zejména:

a) pravidla publikování a hlášení obsahu,

b) používané mechanismy týkající se opatření, která přijímá Westwing vůči obsahu, včetně podání ohlášení týkajících se obsahu,

c) příslušné postupy odvolání pro nahlášející osoby a osoby publikující obsah,

d) pravidla spolupráce s orgány.

19.2. Westwing v rámci Služby a Aplikace umožňuje Uživatelům využívat služeb zprostředkovaných ve smyslu DSA, a to uchováváním a zveřejňováním Obsahu Uživatelů prostřednictvím:

a) komentáře k příspěvkům ve skupinách na sociálních médiích provozovaných společností Westwing,

b) zveřejňování recenzí na zakoupené zboží (funkce dostupná pouze pro přihlášené Uživatele s Uživatelským účtem, kteří zakoupili dané zboží).

19.3. Výše uvedené služby jsou určeny Uživatelům na území České republiky.

19.4. V Serwisu, Aplikaci a na sociálních médiích Westwing je zakázáno zveřejňování nelegálního obsahu, což znamená informace, které samy o sobě nebo prostřednictvím odkazů nejsou v souladu s právem Unie nebo právem jakéhokoli členského státu, zejména porušující právo na lidskou důstojnost, právo na ochranu osobních údajů, respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu vlastnictví, včetně duševního vlastnictví (například autorských práv), právo dítěte, právo na nediskriminaci. Zakázáno je také zveřejňování obsahu, který není povolen v souladu s pravidly chování a slušnosti, a obsahů propagačních, reklamních a marketingových subjektů konkurenčních vůči Westwing.

19.5. Zakázáno je zejména:

a) propagace fašismu nebo jiných totalitních státních režimů nebo podněcování nenávisti na základě národnostní, etnické, rasové, pohlavní, sexuální orientace, náboženské nebo bezvěrohodné příslušnosti, stejně jako urážení skupin obyvatelstva nebo jednotlivých jejich členů z důvodu uvedených vlastností, a také chválení takové nenávisti,

b) oslavování nebo podněcování k terorismu, obchodování s lidmi nebo organizovaného zločinu,

c) porušování osobních práv třetích osob,

d) porušování autorských práv třetích osob,

e) uveřejňování odkazů nebo provádění reklamních, marketingových / propagačních akcí konkurenčních subjektů vůči Westwingu nebo v rozporu s právem,

f) uveřejňování názorů, které nejsou týkající se zakoupeného zboží, jsou zavádějící nebo napsány za odměnu (v rámci funkce hodnocení zakoupeného zboží),

g) provádění nebo podněcování k jakýmkoli akcím v rozporu s platným právem nebo dobrými mravy, například provádění akcí zavádějících uživatele za účelem dosažení majetkového prospěchu,

h) používání vulgarismů.

19.6. Uživatel se zavazuje neprovádět žádné akce spočívající v publikování v rámci služby, aplikace a sociálních médií společnosti Westwing nelegálního obsahu a jiných nepovolených obsahů stanovených výše v bodech 19.4. - 19.5.

19.7. Westwing neprovádí obecný monitoring obsahu, ale může využívat automatizované systémy k identifikaci potenciálních porušení podmínek, omezených pouze na detekci slov obecně považovaných za vulgární nebo urážlivé.

19.8. Možnost výskytu nelegálního nebo nepřípustného obsahu se Westwing může dozvědět sám (ale nezabývá se preventivní moderací), stejně jako prostřednictvím hlášení od třetích stran nebo institucí. Všechna rozhodnutí týkající se nelegálního nebo nepřípustného obsahu jsou učiněna po obdržení příslušných nezbytných informací, s řádnou péčí, s respektováním práva na svobodu projevu a osobami s odpovídajícími pravomocemi v této oblasti. Rozhodnutí nejsou učiněna automaticky.

19.9. Všechny osoby navštěvující webové stránky nebo aplikaci mají možnost nahlášení nelegálního nebo nepřípustného obsahu společnosti Westwing k ověření. Toto oznámení lze provést:

a) posláním e-mailu na adresu pomoc@westwing.cz (kontaktní bod),

b) odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách a v aplikaci.

19.10. Zpráva o nelegálním nebo nepřípustném obsahu musí obsahovat následující prvky:

a) vysvětlení důvodů, proč oznamovatel považuje obsah za nelegální nebo neslučující se s podmínkami používání,

b) přesnou elektronickou lokalizaci obsahu, například URL adresu a případné další informace pro identifikaci obsahu,

c) jméno, příjmení nebo název a e-mailovou adresu oznamovatele (s výjimkou případu týkajícího se informací považovaných za související s jednou z trestných činností uvedených v čl. 3–7 směrnice 2011/93/EU),

d) prohlášení potvrzující, že osoba nebo subjekt, který podává oznámení, má v dobré víře dostatečnou informovanost a že informace a námitky uvedené v něm jsou správné a úplné.

19.11. Westwing nezbytného potvrzení o přijetí oznámení, pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní údaje oznamovatele.

19.12. Westwing může požádat oznamovatele o doplnění oznámení, pokud je neúplné nebo chybné (například neobsahuje všechny povinné prvky uvedené výše nebo vyžaduje dodatečné důkazy/vysvětlení). Pokud oznamovatel neprovede opravu nebo doplnění oznámení do 14 dnů od takového výzvy, oznámení nebude vyřízeno.

19.13. Závisle na váze porušení může Westwing uplatňovat následující omezení související s poskytováním nelegálních nebo nepovolených obsahů podle Pravidel:

a) Omezení ve viditelnosti určitých obsahů, včetně jejich odstranění, znemožnění přístupu k nim nebo jejich snížení v pozici;

b) Pozastavení, ukončení nebo jiné omezení plateb peněžních prostředků;

c) Pozastavení nebo ukončení poskytování služby zcela nebo částečně;

d) Pozastavení nebo uzavření Uživatelského účtu.

19.14. V případě zjištění existence nelegálních nebo nepovolených obsahů Westwing okamžitě přijme opatření k jejich odstranění nebo zablokování přístupu k nim. Westwing také může rozhodnout, že obsahy neporušují Podmínky. O přijatém rozhodnutí a jeho zdůvodnění Westwing bez zbytečného odkladu informuje stěžovatele na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti. V případě blokování nebo odstranění obsahu nebo přijetí jiných opatření vůči osobě, která je umístila, Westwing okamžitě informuje tuto osobu o svém rozhodnutí a poskytuje jeho zdůvodnění (pokud Westwing má elektronické kontaktní údaje této osoby).

19.15. Osoba, která podává stížnost na obsah, i osoba, která ho zveřejnila, mají možnost odvolat se proti rozhodnutí Westwingu do 30 dnů. K tomu je třeba podat odvolání prostřednictvím:

a) zaslání e-mailové zprávy na adresu pomoc@westwing.cz (kontaktní bod)

b) zaslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách a v aplikaci.

19.16. Odvolání by mělo obsahovat podrobné vysvětlení důvodů, proč se odvolávající považuje rozhodnutí Westwing za chybné, a kontaktní údaje odvolávajícího (jméno, příjmení nebo název a e-mailovou adresu).

19.17. Westwing okamžitě potvrdí přijetí odvolání na uvedenou e-mailovou adresu a vyjádří se k němu do 14 dnů.

19.18. V případě, že Westwing obdrží jakékoliv informace naznačující možnost, že došlo, dochází nebo může dojít k spáchání trestného činu ohrožujícího život nebo bezpečnost osob, okamžitě informuje o svých podezřeních orgány činné v trestním řízení nebo soudnictví příslušného členského státu Evropské unie nebo členských států, současně poskytujíc veškeré dostupné informace k tomuto tématu. Kromě toho, v situaci, kdy orgány činné v trestním řízení nebo veřejné orgány požadují od Westwingu poskytnutí údajů Uživatele, zejména v kontextu probíhajících civilních nebo trestních řízení, je Westwing povinen poskytnout požadované informace. Nejpozději v okamžiku podniknutí opatření jako odpověď na obdržený příkaz, nebo, v případech určených orgánem, který příkaz vydal, v stanoveném termínu, Westwing informuje Uživatele nebo jinou osobu, která je příjemcem jeho služeb, o obdrženém příkazu a o opatřeních, která byla podniknuta jako odpověď na tento příkaz.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1.Westwing si vyhrazuje právo na změnu Podmínek služby v případě výskytu alespoň jedné z níže uvedených důležitých příčin (uzavřený katalog):

1) změna právních předpisů upravujících prodej zboží nebo služeb nebo poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků Westwingem, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb nebo kupní smlouvě uzavírané mezi Uživatelem a Westwingem;

2) nutnost přizpůsobení činnosti společnosti Westwing nařízením, rozhodnutím, ustanovením nebo směrnicemi vyplývajícími z: (i) rozhodnutí příslušného ve věci činnosti společnosti Westwing úřadu veřejné správy, nebo (ii) soudního rozhodnutí platného ve věci činnosti společnosti Westwing, které ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb nebo kupní smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a Westwingem.

3) změna způsobu poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků ze strany Westwing pouze z důvodů technických nebo technologických (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v tomto Pravidle).

4) změna rozsahu nebo zásad poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků ze strany Westwing, na něž se vztahují ustanovení Pravidel, prostřednictvím zavedení nových, úpravu nebo odstranění Westwingem dosavadních funkcionalit nebo služeb zahrnutých v Pravidlech a nabízených Uživateli.

5) spojení, rozdělení nebo přeměna Westwing nebo změna jiných identifikačních údajů Westwing uvedených v Pravidlech.

19.2. Westwing informuje Uživatele o změně Smluvních podmínek s odpovídajícím předstihem, který však nepřesáhne 14 dní.

19.3. V případě Uživatelů, kteří nepřijali Podmínky služby, mají právo vypovědět uzavřenou smlouvu do 14 dnů ode dne oznámení změny Podmínek služby. Změna Podmínek služby nemá vliv na obsah a podmínky smluv o prodeji zboží uzavřených Uživatelem a Westwingem před změnou Podmínek služby.

19.4. Změní-li se Podmínky služby Westwing, poskytne sjednocený text těchto podmínek zveřejněním na webové stránce a také odesláním zprávy na e-mailovou adresu, kterou uživatel poskytl.