ŘÁD SOUTĚŽE „Vyhrajte se seznamem přání!”

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dokument (dále pouze „Řád”) upravuje zásady realizace internetové soutěže „Vyhrajte se seznamem přání!” (dále pouze „Soutěž”). Řád určuje podmínky účasti a pravidla Soutěže a dále stanovuje práva a povinnosti účastníků Soutěže a dále práva a povinnosti Organizátora.
2. Organizátorem Soutěže a osobou udělující ceny v Soutěži ve smyslu čl. 921 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (dále rovněž: „OZ”) je Westwing GmbH se sídlem v Mnichově, ul. Moosacher Str. 72 (80809 Mnichov), registrovaná u Amtsgericht München pod číslem HRB 191 901, (dále pouze „Organizátor”).
3. Organizátor bude realizovat soutěž na území České a Slovenské republiky a dále v internetové síti v rámci internetové stránky dostupné na adrese URL: http://www.westwing.cz/ a http://www.westwing.sk/ (dále pouze: „Westwing”).
4. Soutěž se uskuteční na území České a Slovenské republiky v období od dne 25.10.2019 od 14.00 hod. do 10.11.2019 23.59 hod. na stránce http://www.westwing.cz/ a http://www.westwing.sk/
5. Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná.
6. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že firma Apple Inc. a její přímé či nepřímé závislé subjekty tuto soutěž neorganizují ani s ní nejsou jakkoliv spojené.
2. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které jsou zletilé a mají plnou právní způsobilost nebo osoby starší 13 let mající omezenou právní způsobilost, pokud jednají se souhlasem svých zákonných zástupců (rodičů nebo opatrovníků, přičemž současně:
a. mají účet na portálu Westwing;
b. přihlásí se do soutěže v souladu se zásadami určenými v Řádu, zejména projeví zájem o účast v Soutěži. Podmínkou pro účast v Soutěži je seznámení a akceptace obsahu Řádu a dále splnění soutěžního úkolu;
2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci, dále členové orgánů Organizátora a dále rodinní příslušníci výše uvedených osob. Ve smyslu Řádu se za rodinné příslušníky výše uvedených osob považují: příbuzní v linii vzestupné a sestupné, osvojenci a osvojitelé, sourozenci a manžel a dále příbuzní v řadě vzestupné a sestupné, osvojenci a osvojitelé, sourozenci manžela.
3 PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Účastník Soutěže má za úkol vytvořit nákupní seznam (dále pouze: „Seznam přání”), který má celkem představovat zařízení jednoho pokoje, a to pomocí volby Seznam přání na Westwing, který bude zahrnovat výrobky z nabídky Westwing. Seznam přání se musí skládat minimálně z 5 výrobků.
2. Jeden Účastník může vytvořit pouze jeden soutěžní Seznam přání.
3. K výběru vítěze Soutěže dojde v termínu dvou týdnů od jejího ukončení. Výsledky Soutěže budou zveřejněné v týdenním newsletteru zasílaném uživatelům Westwing a Westwing bude rovněž kontaktovat vítěze s využitím osobních údajů uvedených během procesu registrace.
4. Seznamy přání, které nebudou splňovat požadavky určené v Řádu, nebude soutěžní komise posuzovat.
4. SOUTĚŽNÍ KOMISE A CENY
1. Organizátor jmenuje tříčlennou soutěžní komisi.
2. Soutěžní komise vybere 1 Seznam přání, který získá nejvyšší hodnocení z hlediska kreativity, estetiky a shody s určeným tématem Seznamu přání. Autor Seznamu přání, který soutěžní komise vybere (dále pouze: Vítěz) získá Cenu. Soutěžní komise má plnou svobodu při rozhodování popsaném v tomto paragrafu, zejména může zvolit výběrová kritéria vítězného Seznamu přání založená na subjektivních pocitech.
3. Vítěz získá věcnou cenu v podobě dárkového poukazu (dále pouze „Cena”) v hodnotě 130 000 CZK. 4. Cena v soutěži kromě části uvedené v odst. 4 se bude vydávat ve věcné formě, bez nároku na výměnu nebo výplatu v hotovosti, což nikterak neomezuje práva Vítěze vyplývající z obecně platných právních předpisů, zejména z ustanovení občanského zákoníku v oblasti ručení. Právo Vítěze na Cenu je nepřevoditelné.
5. Na základě čl. 30 odst. 1 bod 2 zákona ze dne 26. července 1991 o dani z příjmu fyzických osob (Sb. zák. z r. 2010 č. 51 pol. 307 – souvislý text, ve znění pozd. předpisů) podléhá hodnota Ceny zdanění paušální daní z příjmu fyzických osob ve výši 10% hodnoty Ceny. Organizátor jako plátce paušální daně z příjmu fyzických osob před vydáním Ceny Vítězi Soutěže vypočte, strhne a odvede příslušnému finančnímu úřadu paušální daň z příjmu z titulu ceny. Za tímto účelem je součástí Ceny peněžitá cena ve výši odpovídající paušální dani z příjmu fyzických osob za cenu v Soutěži, vypočtené z celkové hodnoty Cen a peněžitých cen po připočtení daně z příjmu (tj. v částce představující 11,11% hodnoty Ceny). Vítěz souhlasí s tím, že částka peněžité ceny mu nebude vyplacená, ale bude určená na úhradu daně z titulu ceny v Soutěži, kterou musí Vítěz zaplatit. Vítěz je povinen předat Organizátorovi veškeré údaje nutné ke splnění povinností plátce.
6. Ceny nepodléhají výměně, záměně, zejména nepodléhají výměně za peněžité částky, což nikterak neomezuje práva Vítěze Soutěže vyplývající z obecně platných právních předpisů, zejména z ustanovení občanského zákoníku v oblasti ručení. Právo Vítěze na Cenu je nepřevoditelné.
7. Rozhodnutí Soutěžní komise týkající se výběru Vítěze je konečné a nelze se proti němu odvolat, což nikterak nenarušuje práva Účastníka na uplatňování svých práv soudní cestou.
5. INFORMOVÁNÍ VÍTĚZE A PŘEDÁNÍ CEN
1. Výsledky Soutěže budou zveřejněné v týdenním newsletteru zasílaném uživatelům Westwing a Westwing bude rovněž kontaktovat vítěze s využitím osobních údajů uvedených během procesu registrace.
2. Cena bude odeslaná Vítězi poté, jakmile uvede všechny potřebné údaje. Vítěz Soutěže je povinen uvést veškeré nutné údaje v termínu 14 dní od data, kdy Organizátor odešle výzvu k uvedení údajů.
3. Jakmile Vítěz údaje potvrdí, odešle Organizátor Vítězi získanou Cenu, a to ve formě slevového kuponu na vybrané výrobky z nabídky Westwing prostřednictvím elektronické pošty, v termínu nejdéle 70 dní od data vyhlášení seznamu vítězů.
4. Cena bude odeslaná výlučně na e-mailovou adresu, kterou Vítěz uvede.Výrobky, jež si zákazník vybere mohou být dodané pouze na území Česka a Slovenska, na adresu uvedenou ve shrnutí objednávky.
5. Pokud Vítěz uvede chybné či nepravdivé údaje a zásilka, kterou Organizátor zaslal na adresu uvedenou Vítězem, bude vrácená Organizátorovi, Organizátor uloží Cenu ve svém sídle do doby, kdy si ji Vítěz Soutěže vyzvedne.
6. Pokud Vítěz nesplní podmínky určené v odst. 2, právo na cenu zaniká a Organizátor má právo udělit cenu jinému Vítězi.
6. OSOBNÍ ÚDAJE
1. Osobní údaje Účastníků se budou zpracovávat v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů, což znamená nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu s veškerou příslušnou národní legislativou upravující zpracování osobních údajů, a to pro potřeby uskutečnění Soutěže, zejména výběru Vítěze, dále za účelem dodání a realizace Cen a dále za účelem provedení reklamačního řízení, o němž se hovoří v § 9 Řádu.
2. Správcem osobních údajů Účastníků je Westwing GmbH se sídlem v Mnichově, ul. Moosacher Str. 72 (80809 Mnichov), registrovaná u Amtsgericht München pod číslem HRB 191 901, s níž lze navázat kontakt korespondenčně na e-mailové adrese: pomoc@westwing.cz nebo pomoc@westwing.sk
3. Účast v Soutěži a dále předání osobních údajů ze strany Účastníka je dobrovolné. Osoba, jejíž údaje se zpracovávají v souvislosti se Soutěží, má kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům, dále na jejich opravu, aktualizaci, doplnění a odstranění, a to za podmínek určených v zákoně o ochraně osobních údajů.
4. Zpracování těchto údajů je nutné k uskutečnění Soutěže. Údaje se budou zpracovávat výlučně pro účely kontaktu s Vámi v případě ocenění Seznamu přání, který jste vytvořili. Jejich uvedení je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v Soutěži. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 1 roku od data ukončení Soutěže.
5. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo požadovat od správce přístup k údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování či podat námitku proti jejich zpracování. Máte rovněž právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a dále na podání stížnosti k dozorčímu orgánu. Vaše údaje neplánujeme předávat do třetí země ani mezinárodní organizaci.
7. REKLAMACE
1. Veškeré reklamace, jež se týkají způsobu uskutečnění Soutěže, mohou Účastníci podávat zejména písemně na korespondenční adresu Organizátora uvedenou v odst. 4 tohoto paragrafu (dále pouze: „Reklamace”).
2. V Reklamaci je třeba uvést jméno a příjmení a přesnou adresu Účastníka a dále popsat příčiny opravňující podání Reklamace.
3. Reklamace je třeba zasílat dopisem na adresu: Westwing Home & Living, Twarda 18, 00-105 Varšava nebo na e-mailovou adresu: pomoc@westwingnow.pl s poznámkou – soutěž „Vyhrajte se seznamem přání! Westwing”.
4. Reklamace posuzuje soutěžní komise, která vykonává dohled nad správným průběhem reklamačního řízení.
5. Soutěžní komise při posuzování Reklamací aplikuje ustanovení tohoto Řádu.
6. Reklamace se budou posuzovat v termínu 14 dní od data, kdy je Organizátor obdrží.
7. O rozhodnutí Organizátora ve věci Reklamace bude Účastník informován písemně poštou nebo elektronickou poštou v závislosti na tom, jakým způsobem bude reklamace Organizátorovi zaslaná.
8. Výše uvedená ustanovení a reklamační procedura, kterou Organizátor zvolil, nikterak nenarušuje práva Účastníků na základě obecně platných právních předpisů, včetně možnosti uplatňování nároků soudní cestou
8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Podmínkou pro účast v Soutěži je akceptace Řádu a dále souhlas se zpracováním osobních údajů.
2. Obsah Řádu bude dostupný na internetové stránce a dále k nahlédnutí v sídle Organizátora.
3. Ve věcech neupravených v tomto Řádu platí ustanovení polských právních předpisů.
4. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu Řádu ze závažných důvodů, za něž se považuje (uzavřený seznam):
a. změna právních předpisů upravujících zásady a organizaci Soutěže, která má vliv na vzájemná práva a povinnosti Organizátora a Účastníků / Vítězů určená v Řádu;
b. nutnost přizpůsobení činnosti Organizátora příkazům, rozsudkům, usnesením či směrnicím vyplývajícím z:
i. rozhodnutí orgánu veřejné správy příslušného pro oblast činnosti Organizátora, nebo
ii. soudního rozhodnutí, které platí pro oblast činnosti Organizátora
ovlivňujícím vzájemná práva a povinnosti Organizátora a Účastníků / Vítězů Soutěže určená v Řádu; c. změna způsobu uskutečnění Soutěže způsobená výlučně technickými či technologickými důvody.
5. V případě provedení změny v Řádu Organizátor zpřístupní souvislý text Řádu prostřednictvím jeho zveřejnění na Profilu a dále prostřednictvím soukromé zprávy zaslané Účastníkovi s příslušným předstihem v rámci Portálu (nebo jeho zákonnému zástupci).
6. Změny Řádu platí od chvíle jejich výslovného uvedení a zveřejnění na Profilu pro Účastníky (nebo analogicky pro jejich zákonné zástupce), kteří dříve neschválili Řád. Účastníci, kteří Řád schválili, mají právo rezignovat na účast v Soutěži v termínu 14 dní od dne oznámení o změně Řádu.
7. Soutěž podléhá ustanovením zákona ze dne 19. listopadu 2009 o hazardních hrách (Sb. zák. z r. 2009 č. 201 pol. 1540 ve znění pozd. předpisů).