Pravidla obchodu westwing.cz

DEFINICE

„Westwing” nebo „Poskytovatel služby” - Westwing GmbH se sídlem v Moosacher Straße 88, 80809 München, zapsaná v Amtsgericht München pod číslem HRB 191 901, tel.: +420 228 887 756, e-mail pomoc@westwing.cz (přičemž adresou pro kontakt a podávání reklamací je Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).

„Pravidla” – tato pravidla

„Stránky” – internetový portál na adrese www.westwing.cz

„Uživatel” – fyzická osoba, která provedla Registraci

„Registrace” – vytvoření účtu na Stránkách

„Dárková karta” - poukaz prodávaný ve formě karty, který opravňuje držitele k nákupu zboží na Stránkách

„Aplikace” - software pod názvem "Westwing", který Poskytovatel služeb poskytuje Uživateli k instalaci na mobilní zařízení ve vlastnictví Uživatele a který umožňuje zejména používání Webových stránek bez nutnosti spuštění webového prohlížeče;

„Elektronická služba” - jakákoli funkce Webových stránek nebo Aplikace zpřístupněná Uživateli Poskytovatelem služeb, zejména služby popsané v bodě. 18 Obchodních podmínek, které představují služby poskytované elektronickou cestou.

„Technická přestávka” - dočasné celkové či částečné vypnutí funkčnosti Webových stránek nebo Aplikace, které souvisí s poruchou Webových stránek nebo Aplikace, včetně serverů Aplikace, nebo souvisí s nutností údržby těchto serverů nebo aktualizace či přestavby Webových stránek nebo Aplikace, během níž není možné využívat všechny nebo vybrané Elektronické služby.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Společnost Westwing poskytuje služby bezplatně elektronicky prostřednictvím Stránek a Aplikace, tj. službu vedení účtu a službu Newsletter, a také prodává zboží prostřednictvím Stránek a Aplikace. Ceny uvedené na Stránkách a Aplikace obsahují splatné daně, zejména DPH, ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.

1.2. Registrací Uživatel uzavírá smlouvu se společností Westwing o poskytování bezplatných služeb elektronickou cestou na dobu neurčitou, kterou může kdykoli vypovědět za podmínek stanovených v Pravidlech. Při nákupu zboží, které je dostupné na Stránkách Uživatel uzavírá s Westwing smlouvu o prodeji vybraného zboží s platební povinností, od které může odstoupit podle zásad uvedených v Pravidlech, v souladu s platnými právními předpisy.

1.3. Společnost Westwing je povinna dodat Uživateli zakoupené bezvadné zboží ve lhůtě uvedené na stránce daného zboží. Dodací lhůta zboží uvedená na stránce daného zboží je pro strany závazným smluvním ustanovením. Společnost Westwing zodpovídá za vady prodaného zboží podle pravidel uvedených v obecně závazných právních předpisech a v Pravidlech.

1.4. Za pracovní dny uvedené jako termín je nutné považovat všechny dny týdne kromě sobot, nedělí a zákonem stanovených svátků na území České republiky.

1.5. Náklady na použití prostředků dálkové komunikace Uživatelem hradí Uživatel. Náklady na spojení se společností Westwing vyplývají ze základní sazby telefonního operátora a nejsou vyšší než náklady na běžný telefonní hovor, podle tarifního balíčku poskytovatele služeb, který Uživatel využívá.

2. ČLENSTVÍ NA STRÁNKÁCH

2.1. Nakupovat na Stránkách a Aplikace mohou pouze Uživatelé.

2.2. Vytvoření a používání účtu Uživatele na Stránkách a Aplikace je zdarma. Uživatele může účet kdykoli zrušit. Členství na Stránkách není pro Uživatele spojeno s žádnými náklady.

2.3. Jedna osoba se může na Stránkách a Aplikace zaregistrovat pouze jednou.

2.4. Prohlášení Uživatele o zrušení členství (výpověď smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou) lze zaslat e-mailem na adresu pomoc@westwing.cz. Smlouva je ukončena v okamžiku, kdy Westwing obdrží prohlášení o zrušení členství, s výhradou smluv uzavřených s Uživateli, jejichž objednávky jsou momentálně vyřizovány. V takových případech je smlouva ukončena po uplynutí 30 dnů ode dne doručení objednaného zboží (výpovědní lhůta).

2.5. Každý Uživatel má zajištěn přímý, chráněný heslem přístup na Stránky a Aplikace.

2.6. Smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou se uzavírá v českém jazyce.

3. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

3.1. Během registrace bude budoucí Uživatel požádáno o uvedení osobních údajů (viz bod 15.1). Uživatelé jsou povinni poskytnout úplné a pravdivé údaje za účelem řádného plnění uzavřené smlouvy.

3.2. Osoby, které vlastní účet na stránkách www.westwing.cz provozovaných společností Westwing Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, působící pod značkou Westwing, zapsanou v rejstříku podnikatelů Polského obchodního rejstříku (KRS) u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu, XII. Hospodářské oddělení KRS pod číslem 397077, DIČ (polské): 5252517722, IČ (polské): 145830870, základní kapitál ve výši 1.010.000,00 PLN (dále jen: „Westwing H&L”), obdrží e-mailem informaci o vzniku Stránek a mohou provést Registraci kliknutím na příslušný odkaz obdržený ve výše uvedené e-mailové zprávě.

3.3. PPo dokončení procesu registrace obdrží Uživatel elektronickou cestou potvrzení o registraci společně s potvrzením důležitých podmínek uzavřené smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou.

3.4. Heslo a další přístupová data jsou důvěrná a nesmí být poskytována neoprávněným osobám.

3.5. Uživatelé nesmějí využívat Stránky za jiných podmínek než bylo dohodnuto, zejména narušováním jejich provozu nebo manipulací technickými procesy. Uživatelům je zakázáno dodávat nezákonný obsah.

3.6. V sekci "Můj účet" dostupné na Stránkách a Aplikace po přihlášení Uživatele je možné zobrazit vyřizované objednávky, zasílané ze skladu společnosti Westwing a dodávaných Uživateli.

3.7. Na svém účtu může každý Uživatel kontrolovat svá nastavení a údaje, včetně přihlášky k odběru newsletteru a osobních údajů.

3.8. Společnost Westwing si vyhrazuje právo upozornit Uživatele, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu Občanského zákoníku, na možnost vypovědět členství a změnit nebo odstranit jimi poskytované údaje, pokud dojde k porušení některého z ustanovení těchto Pravidel. V případě, že Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, provede nápadně velký počet vrácení zboží ve srovnání s počtem zadrženého zboží, má společnost Westwing právo ukončit s takovým Uživatelem smlouvu, po provedení přezkumného řízení týkajícího se zjištěných porušení.

3.9. Uživatel zveřejněním jakéhokoli obsahu na Stránkách a Aplikace (včetně zejména komentářů, názorů, hodnocení a recenzí týkajících se produktů nabízených na Stránkách a Aplikace) tímto uděluje společnosti Westwing nevýhradní, neplacenou a časově neomezenou licenci na užívání, ukládání do paměti počítače, změně, mazání, doplňování, veřejnému představení, veřejnému promítání, rozmnožování a rozšiřování (zejména na internetu) publikovaného obsahu (vcelku nebo po částech), na území celého světa. Licence také zahrnuje přiznání společnosti Westwing právo na ukládání, zveřejňování, odstraňování, překládání a editaci obsahu publikovaného Uživatelem v rámci internetových stránek společnosti Westwing (westwingnow.de, westwing.ch, westwing.nl, westwing.fr, westwing.it, westwing.pl i westwing.es, westwing.sk). Toto právo zahrnuje také právo udělovat sublicence v rozsahu odůvodněném plněním smlouvy o poskytování služeb v oblastech využití uvedených výše, jakož i oprávnění vykonávat samostatně nebo prostřednictvím třetích subjektů závislá práva v rozsahu vývoje, úpravy, zpracování a překladu díla. Uživatel odpovídá za obsah zveřejněný na Stránkách. Je zakázáno umísťovat na Stránkách a Aplikace nezákonný obsah nebo obsah porušující práva třetích osob.

3.10. Na Webových stránkách a v Aplikaci je zakázáno zveřejňovat jakýkoli protiprávní obsah nebo obsah porušující práva třetích osob, jakož i přenášet na Webových stránkách a v Aplikaci jakýkoli textový, grafický nebo zvukový obsah nebo materiál, který je v rozporu s právními předpisy a zásadami společenského soužití, podněcuje k rasové, náboženské nebo etnické nenávisti, propaguje násilí nebo nabádá ke spáchání trestného činu, a jakýkoli vulgární obsah, obsah obecně považovaný za morálně zavrženíhodný, společensky nevhodný, porušující osobní zájmy, slušnost a zásady netikety.

3.11. Zboží mohou hodnotit pouze registrovaní uživatelé, kteří si dané zboží zakoupili. Celkové hodnocení je průměrem všech dosud udělených hodnocení. Společnost Westwing zveřejňuje jak pozitivní, tak negativní hodnocení uživatelů.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKOU CESTOU

4.1. Technické požadavky nezbytné pro práci z informačním systémem, který používá společnost Westwing, jsou následující:

a) připojení k internetu,

b) internetový prohlížeč.

4.2. Společnost Westwing si vyhrazuje, že používání Stránek a Aplikace může být spojeno se standardním rizikem souvisejícím s používáním internetu, a doporučuje Uživatelům, aby podnikli příslušné kroky k jejich minimalizaci.

5. UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

5.1. Uživatel uzavírá se společností Westwing smlouvu o prodeji určitého zboží za podmínek stanovených v Pravidlech.

5.2. Informace na Stránkách a Aplikace nepředstavují závaznou nabídku Westwing ve smyslu Občanského zákoníku, jsou však pozvánkou k uzavření smlouvy.

5.3. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "Objednávám a platím" Uživatel předkládá nabídku na uzavření smlouvy o prodeji.

5.4. Při podávání objednávky má Uživatel do okamžiku stisknutí tlačítka "Objednávám a platím" možnost samostatně upravovat zadané údaje v rámci panelu „košík” přidáním nebo odebráním dané položky z košíku. Úpravu podané objednávky lze provést také telefonicky nebo zasláním e-mailové zprávy.

5.5. Po podání objednávky Uživatel obdrží od společnosti Westwing e-mailem potvrzení objednávky (podání nabídky), které obsahuje všechny důležité údaje objednávky, a které je potvrzením obdržení objednávky společností Westwing (doručení objednávky do informačního systému) a není prohlášením o vůli uzavřít prodejní smlouvu mezi společností Westwing a Uživatelem. Prodejní smlouva bude uzavřena výhradně poté, co společnost Westwing potvrdí dostupnost zboží a výslovně schválí (přijme) nabídku Uživatele, což bude potvrzeno samostatným e-mailem zaslaným Uživateli po sestavení jeho objednávky.

5.6. Smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb se uzavírá v českém jazyce.

6. CENY, PŘEPRAVNÉ A POPIS ZBOŽÍ

6.1. Na Stránkách a Aplikace platí ceny uváděné vždy při podávání objednávky, na každé stránce se zbožím.

6.2. Uvedené ceny jsou konečné, zahrnují DPH ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy a všechny ostatní součásti ceny, kromě přepravného.

6.3. Přepravné je stanovováno individuálně pro každou objednávku a závisí na velikosti a hmotnosti zboží, stejně jako na způsobu zásilky. Přepravné pro zboží s nestandardními parametry (rozměry nebo hmotnost) je uvedeno na stránce daného zboží.

7. PLATBA

7.1. Společnost Westwing nabízí svým Uživatelům následující způsoby platby: (1) kreditní kartou, (2) bankovním převodem nebo internetovým převodem jedním z platebních systémů schválených společností Westwing nebo (3) platbou v hotovosti při převzetí.

7.2. Společnost Westwing si vyhrazuje právo omezit jednotlivé způsoby platby pro jednotlivé druhy zboží a uvést jiný způsob platby. Informace o schválených způsobech platby a omezeních týkajících se dodávek jsou vždy jasně uvedeny nejpozději na začátku podávání objednávky.

7.3. Společnost Westwing neprovozuje velkoobchod. Pokud si vyberete platbu v hotovosti při převzetí, může společnost Westwing kontaktovat Uživatele, který není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, za účelem potvrzení objednávky, pokud má objednávka značnou hodnotu

7.4. Společnost Westwing přijímá různé druhy kreditních karet mj. Visa a Mastercard. Pro pohodlí Uživatele při placení kreditní kartou si systém automaticky pamatuje část informací o kartě a umožňuje následné nákupy bez opětovného zadávání všech údajů o kartě. Uživatel se může kdykoli odhlásit z možnosti ukládání údajů z karty.

7.5. Pokud si Uživatel zvolí jiný způsob platby než platbu v hotovosti při převzetí, je Uživatel povinen provést platbu ihned po podání objednávky (v případě, že si Uživatel zvolí platbu bankovním převodem, je povinen provést platbu ve lhůtě uvedené v potvrzení podání objednávky, na číslo bankovního účtu uvedené v potvrzení).

7.6. Faktura DPH bude zaslána v podobě souboru .pdf na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Chcete-li obdržet fakturu, musíte v rámci nákupního postupu zadat údaje potřebné k jejímu vystavení. Faktura DPH bude zaslána do 7 pracovních dnů ode dne podání zásilky společností Westwing s výhradou zachování lhůt pro vystavení faktury uvedených v příslušných předpisech.

8. SLEVOVÉ POUKÁZKY

8.1. Následující ustanovení se týkají všech slevových poukázek nabízených společností Westwing.

8.2. Ke slevovým poukázkám patří zejména slevové poukázky přidělované individuálně jednotlivým Uživatelům společností Westwing.

8.3. Slevové poukázky jsou platné pouze po stanovenou dobu a Westwing společnost o tom vždy informuje Uživatele.

8.4. Platnost poukázky není možné prodloužit.

8.5. Právo k využití slevových poukázek nelze převést na jiné Uživatele (slevové poukázky jsou přiděleny individuálně jednotlivým Uživatelům).

8.6. Slevové poukázky nelze použít k uhrazení přepravného ani montáže.

8.7. Slevové poukázky lze použít k nákupu v určité minimální hodnotě, uvedené v podmínkách pro danou poukázku. Slevové poukázky nelze proplatit v hotovosti.

8.8. Uživatel nemá při čerpání slevové poukázky právo obdržet rozdíl v podobě hotovosti nebo bankovního převodu, pokud je hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota slevové poukázky.

8.9. Pokud cena objednávky přesáhne hodnotu slevové poukázky, je nutné doplatit rozdíl prostřednictvím nabízených platebních metod.

8.10. V rámci jedné objednávky může Uživatel využít pouze jednu poukázku.

8.11. Poukázky nejsou úročeny a nejsou propláceny v hotovosti.

8.12. Platnost poukázek může být omezena na vybrané produkty. V takovém případě je nelze použít pro jiné produkty.

8.13. Pokud Uživatel odstoupí od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného na Stránkách a Aplikace s využitím slevové poukázky, společnost Westwing vrátí: (i) peníze stejným způsobem platby, který použil spotřebitel ve smyslu Občanského zákoníku, ledaže tato osoba výslovně souhlasila s jiným způsobem vrácení, který pro ni neznamená žádné další náklady a také (ii) slevovou poukázku. Pokud se odstoupení Uživatele od kupní smlouvy týkalo části zboží zakoupeného pomocí slevového kupónu, společnost Westwing vrátí hodnotu vráceného zboží ve výši uvedené na faktuře (hodnota zboží snížená úměrně hodnotě slevového kupónu). Společnost Westwing nevrací slevový kupón, pokud podmínky jeho použití nestanoví jinak.

9. DÁRKOVÉ KARTY

9.1. Uživatel Stránek („Kupující”) si může zakoupit Dárkové karty. Využití Dárkové karty osobou, která není Uživatelem, vyžaduje registraci na Stránkách a Aplikace.

9.2. Na smlouvu o prodeji Dárkové karty se vztahují příslušná ustanovení o postupu pro uzavření smlouvy o prodeji zboží. V okamžiku obdržení potvrzení objednávky Dárkové karty společnosti Westwing Uživatelem, Westwing schválí nabídku předloženou Uživatelem, a tedy k uzavření smlouvy o prodeji Dárkové karty.

9.3. Dárkovou kartu nelze zakoupit pomocí jiné dárkové karty.

9.4. Dárkovou kartu nelze vyměnit za hotovost.

9.5. V okamžiku doručení Dárkové karty Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí její ztráty nebo poškození.

9.6. Dárková karta je platná ode dne jejího vydání nebo zaslání Kupujícímu, po dobu stanovenou vždy ve výzvě k podání nabídek týkajících se Dárkové karty (na stránce s prezentací Dárkové karty na Stránkách a Aplikace). Uplynutí doby použitelnosti Dárkové karty znemožňuje její další použití, což neporušuje právo Kupujícího na vrácení plnění nevyužitého do data uplynutí doby platnosti Dárkové karty (odstoupení od smlouvy).

9.7. Dárkovou kartu lze použít k nákupu zboží, jehož hodnota je stejná nebo vyšší než nominální hodnota Dárkové karty.

9.8. Překročí-li hodnota objednávky aktuální hodnotu peněžních prostředků na Kartě, je Uživatel povinen zaplatit cenový rozdíl způsobem stanoveným společností Westwing pro daný druh zboží./p>

9.9. Dárkovou kartu lze použít pouze do okamžiku vyčerpání prostředků, které obsahuje. Dobití Dárkové karty není možné.

9.10. Dárkovou kartu nelze použít k úhradě akčního zboží, pokud není v podmínkách promo akce daného zboží výslovně uvedeno jinak.

9.11. V případě smluv uzavřených na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy na Dárkovou kartu uzavřené se společností Westwing ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení Dárkové karty. Tato lhůta je dodržena v případě zaslání prohlášení o odstoupení v uvedené lhůtě, zejména na adresu pomoc@westwing.cz.

9.12. Kupující není povinen vrátit Dárkovou kartu, která přestala být aktivní (uplynula lhůta platnosti Dárkové karty, Uživatel účinně odstoupil od smlouvy o prodeji Dárkové karty, Uživatel vyčerpal všechny prostředky shromážděné na Dárkové kartě). V případě odstoupení od smlouvy o prodeji Dárkové karty se smlouva o prodeji považuje za neuzavřenou a Dárková karta bude deaktivována. Pokud byla Dárková karta použita k nákupu zboží, Kupující si ponechává právo na odstoupení v rozsahu nevyužitých (nerealizovaných) nominálních prostředků přidělených k Dárkové kartě. To znamená, že pokud Kupující nebo jiný Uživatel v době mezi vydáním prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji Dárkové karty a deaktivací Dárkové karty, využil Dárkovou kartu v plné výši nebo částečně (uhradil s její pomocí platbu), bude společnost Westwing zproštěna povinnosti vrátit Kupujícímu částku zaplacenou za nákup Dárkové karty v takovém rozsahu, v jakém ji Kupující nebo jiný Uživatel v plné výši nebo částečně využil. Tímto není dotčeno právo Kupujícího, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného s využitím Dárkové karty.

9.13. Společnost Westwing vrátí Kupujícímu částku zaplacenou při nákupu Karty ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

9.14. Pokud Uživatel odstoupí od kupní smlouvy uzavřené na Webových stránkách a Aplikace s použitím Dárkové poukázky, nemá Uživatel nárok na vrácení peněz ve formě hotovosti nebo převodu v části, v níž byla prodejní cena pokryta Dárkovou poukázkou. V takovém případě obdrží Uživatel peníze formou nákupní poukázky v rozsahu, v jakém provedl platbu pomocí Dárkové poukázky.

10. ZÁSILKY

10.1. Zásilky jsou uskutečňovány pouze na území České republiky na dodací adresu objednávky uvedenou Uživatelem.

10.2. Společnost Westwing zasílá zboží ve lhůtě uvedené během podávání objednávky (lhůta poskytnutí plnění společností Westwing), ledaže bylo pro dané zboží před uzavřením smlouvy dohodnuto jinak. Dodací lhůty jsou uváděny na jednotlivých stránkách zboží a na potvrzení o podání objednávky.

10.3. Pokud Uživatel nepřevezme zboží, společnost Westwing vyzve Uživatele ke splnění uzavřené smlouvy o prodeji a převzetí zakoupeného zboží. Pokud Uživatel neodebere objednané zboží ani v dodatečné lhůtě stanovené společností Westwing, společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o prodeji ve lhůtě dalších 14 dní ode dne marného uplynutí lhůty stanovené Uživateli k odběru zboží z důvodu nesplnění smlouvy o prodeji Uživatelem.

10.4. Nepřevezme-li Uživatel zásilku z důvodů ležících na jeho straně, může společnost Westwing po Uživateli vymáhat ekvivalent nákladů na vrácení zásilky na adresu skladu Westwing, pokud není stanoveno, že tyto náklady uhradí Westwing.

10.5. Náklady na dodání zboží hradí vždy Uživatel, s výjimkou dodávek podléhajících zvláštním ujednáním se společností Westwing. Informace o přepravném jsou dostupné vždy na stránce zboží.

10.6. V okamžiku převzetí zboží od přepravce přechází na Uživatele riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží. Pokud se Uživatel rozhodl využít služeb dopravce, na jehož volbu neměla společnost Westwing vliv, k přechodu rizika náhodné ztráty nebo poškození zboží dochází v okamžiku, kdy společnost Westwing vydá zboží dopravci zvolenému Uživatelem.

10.7. V případě zjištění vnějšího poškození balíku požadujeme, za účelem rychlejšího ověření reklamačního hlášení, abyste s kurýrem sepsali protokol o škodách a informovali o této skutečnosti společnost Westwing na adresu pomoc@westwing.cz. V případě poškození zboží během jeho přepravy, s výhradou ustanovení bodu 10.6 druhá věta, má Uživatel právo na reklamační nároky uvedené v bodě 13 níže.

11. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o prodeji zboží ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Je to dvojnásobek delší ve srovnání se zákonnou lhůtou pro právo na odstoupení a neporušuje lhůtu k odstoupení od uzavřené smlouvy uvedenou v příslušných předpisech. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou přímých nákladů na vrácení věci, které je Uživatel povinen uhradit z vlastních prostředků, pokud není vyhrazeno, že tyto náklady hradí společnost Westwing. Odstoupení od smlouvy nastává předáním prohlášení o odstoupení od smlouvy Uživatelem. Takové prohlášení lze učinit pomocí vzoru formuláře o odstoupení od smlouvy (v souladu se zákonným vzorem formuláře uvedeným v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.), který je přílohou k těmto Pravidlům, nebo prostřednictvím prohlášení učiněného jakýmkoli jiným způsobem. V tomto prohlášení Uživatel informuje společnost Westwing o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Prohlášení lze učinit telefonicky, zaslat poštou nebo na e-mailovou adresu pomoc@westwing.cz.

11.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, bude-li prohlášení zasláno před uplynutím 30 dnů od převzetí zboží. Uživatel je povinen neprodleně vrátit zboží, avšak ne později než do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty přitom stačí zaslat zboží před jejím uplynutím.

11.3. Pokud chce Uživatel zboží vrátit, může se obrátit na společnost Westwing a zaslat zprávu na adresu: pomoc@westwing.cz. Uživatel může rovněž učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy jiným jednoznačným způsobem, také prostřednictvím Stránek pomocí funkce, která byla zpřístupněna pro tyto účely.

11.4. Společnost Westwing se v případě odstoupení od smlouvy zavazuje vrátit převedenou platbu za nakoupené zboží i s poplatky za jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým ji provedl Uživatel, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy. V případě platby při převzetí požádá společnost Westwing Uživatele o uvedení čísla bankovního účtu za účelem vrácení platby, čímž nejsou porušeny povinnosti společnosti Westwing uvedené v předchozí větě. Pokud společnost Westwing nenabídla, že sama odebere zboží od Uživatele, může pozastavit vrácení platby obdržené od Uživatele do doby, dokud neobdrží zboží zpět, nebo dokud Uživatel nedodá doklad o jejím odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

11.5 Společnost Westwing není povinna vrátit Uživateli částku přepravného uhrazeného Uživatelem při dodání zboží po nákupu, která převyšuje cenu nejlevnějšího, běžného způsobu dodání zboží nabízeného společností Westwing.

11.6. Pokud byla platba provedena s využitím slevové poukázky, Uživateli bude vrácena skutečně zaplacená finanční částka a využité slevové poukázky budou připsány zpět na účet Uživatele.

11.7. Uživatel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které je důsledkem jeho používání způsobem, jež přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

11.8. Uživatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě uzavření smlouvy:

a) jejímž předmětem je zboží vyrobené podle specifikace Uživatele nebo zboží, které slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb,

b) jejímž předmětem je zboží, které snadno podléhá zkáze, nebo které má krátkou životnost,

c) jejímž předmětem je zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření nelze vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů,

d) jejímž předmětem je zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spjato s jinými věcmi,

11.9. Pokud Uživatel využije své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit přímé náklady na vrácení zboží, ledaže společnost Westwing prohlásí, že uhradí náklady na vrácení. V případě zboží, které vzhledem ke své povaze nemůže být zasláno běžnou poštou, jsou náklady na vrácení zásilky obdobné jako náklady, které uhradil Uživatel při podávání objednávky.

11.10. Zboží podléhající vrácení (odstoupení od smlouvy) zasílejte prosím na adresu: Westwing, European Logistics Center, ul. Żernicka 22, Budynek 5, 62-023 Robakowo

11.11. Existuje možnost placeného (na náklady Uživatele) objednání kurýra za účelem převzetí zásilky obsahující zboží vracené z důvodu odstoupení od smlouvy o prodeji prostřednictvím našeho Centra zákaznické obsluhy (je to však dobrovolné), za tímto účelem je nutné zaslat zprávu, která obsahuje číslo objednávky, na adresu pomoc@westwing.cz. Náklady na vrácení zásilky jsou obdobné jako náklady, které uhradil Uživatel při podávání objednávky, pokud není stanoveno, že tyto náklady uhradí Westwing.

11.12. V případě vrácení zboží zakoupeného v rámci promo akcí, u kterých nebyla dodávka Uživateli spojena s žádným poplatkem, v případě objednání kurýra Uživatelem prostřednictvím Centra zákaznické obsluhy, budou náklady na zpětnou zásilku stanoveny na základě ceníku kurýrní služby, pokud není stanoveno, že tyto náklady uhradí společnost Westwing. Podrobné informace o výši poplatků bude vždy poskytovat Centrum zákaznické obsluhy po předchozím e-mailovém kontaktu na adrese pomoc@westwing.cz.

12. REKLAMACE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

12.1. Reklamace týkající se poskytování služeb elektronickou cestou lze podávat zejména na e-mailovou adresu: pomoc@westwing.cz nebo písemně na adresu sídla Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

12.2. Za účelem rychlejšího vyřízení reklamačního hlášení uveďte prosím v hlášení alespoň název, který má Uživatel na Stránkách (e-mailovou adresu) a popis vznesených nároků.

12.3. Pokud jsou údaje nebo informace uvedené v reklamaci neúplné, společnost Westwing si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele za účelem jejich doplnění.

12.4. Společnost Westwing vyřizuje reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení.

12.5. Odpověď na reklamaci je zasílána na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v reklamaci podle pokynů Uživatele.

13. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WESTWING ZA VADY ZBOŽÍ. REKLAMACE ZBOŽÍ.

13.1. Společnost Westwing zodpovídá za dodání bezvadného zboží.

13.2. V případě zboží zakoupeného do 31. prosince 2022, pokud má zboží prodávané společností Westwing vadu, může Uživatel podle své volby:

a) učinit prohlášení o snížení ceny zboží nebo o odstoupení od smlouvy, ledaže společnost Westwing neprodleně a bez nadměrného nepohodlí pro Uživatele vymění vadné zboží za bezvadné nebo takovou vadu odstraní. Snížená cena musí zůstat v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, ve kterém je hodnota vadného zboží vůči hodnotě bezvadného zboží. Uživatel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je vada zboží bezvýznamná;

b) požadovat výměnu zboží za bezvadné nebo odstranění vady. Společnost Westwing je povinna vadné zboží vyměnit na bezvadné nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez nadměrného nepohodlí pro Uživatele.

13.2.1. Pokud je Uživatel spotřebitelem (ve smyslu fyzické osoby, která uskutečňuje s podnikatelem právní úkon, jež přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností), může místo odstranění vady navrženého společností Westwing požadovat výměnu zboží za bezvadné nebo místo výměny zboží požadovat odstranění vady, ledaže je uvedení zboží do stavu shodného se smlouvou způsobem, který zvolí spotřebitel, nemožné, nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým společností Westwing. Při posuzování nadměrnosti nákladů se bere v úvahu hodnota bezvadného zboží, druh a význam zjištěné vady, a dále nepříjemnosti, kterým by byla vystavena společnost Westwing v případě jiného způsobu uspokojení nároků.

13.2.2. Uživatel, který zjistil vadu zboží, je povinen za účelem rychlejšího a účinného prošetření reklamačního hlášení zaslat přesnou a podrobnou informaci o vadě, včetně fotografií vadného zboží, na adresu pomoc@westwing.cz s informací týkající se upřednostňovaného způsobu vyřízení reklamace. Společnost Westwing bude Uživatele neprodleně kontaktovat na jím uvedené e-mailové ohledně dalšího způsobu vyřizování reklamace. Tímto ustanovením není dotčena povinnost společnosti Westwing vyřídit reklamaci ve lhůtě stanovené příslušnými předpisy. Uživatel, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen doručit vadný předmět na náklady společnosti Westwing na adresu: Westwing, European Logistics Center, ul. Żernicka 22, Budynek 5, 62-023 Robakowo

13.3. V případě zboží zakoupeného od 1. ledna 2023, pokud zboží prodané společností Westwing neodpovídá kupní smlouvě, může Uživatel požadovat opravu zboží nebo jeho výměnu za nové zboží. Společnost Westwing je povinna zboží opravit nebo vyměnit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Uživatele.

13.4. Společnost Westwing může provést výměnu, ačkoli Uživatel požaduje opravu, nebo opravu, ačkoli Uživatel požaduje výměnu, pokud uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným Uživatelem není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ze strany společnosti Westwing.

13.5. V případě, že oprava nebo výměna zboží za nové v souladu s bodem 13.3 výše není proveditelná v přiměřené lhůtě nebo by vyžadovala nadměrné náklady společnosti Westwing, může společnost Westwing odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou, o čemž bude Uživatele informovat. Při posuzování nadměrnosti nákladů se přihlíží ke všem okolnostem věci, zejména k významu nesouladu zboží s kupní smlouvou, k hodnotě zboží, které je v souladu s kupní smlouvou, a ke zbytečným obtížím pro Uživatele způsobených změnou způsobu uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou.

13.6. Pouze v případě:

a) vzniku jedné ze situací popsaných v odstavci 13.5 výše;

b) pokud se společnost Westwing pokusila zboží opravit, ale nesoulad zboží s kupní smlouvou stále trvá;

c) pokud společnost Westwing neuvedla zboží do souladu s kupní smlouvou v souladu s ustanoveními v bodech 13.3. až 13.5.;

d) pokud je nesoulad zboží s kupní smlouvou velmi významný;

e) pokud z prohlášení společnosti Westwing nebo jiných okolností vyplývá, že společnost Westwing zboží neopraví nebo nevymění v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro Uživatele;

Uživatel může podat žádost o snížení ceny zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Snížená cena musí zůstat v takovém poměru ke smluvní ceně, v jakém zůstává hodnota zboží, které není v souladu s kupní smlouvou, k hodnotě zboží, které je v souladu s kupní smlouvou.

13.7. Uživatel, který zjistil, že zboží není v souladu se smlouvou, je žádán, aby v zájmu rychlejšího a účinnějšího vyřízení reklamace zaslal přesné a podrobné informace o tomto nesouladu, včetně fotografií vadného zboží, na adresu pomoc@westwing.pl spolu s informací o preferovaném způsobu vyřízení reklamace. Společnost Westwing bude neprodleně kontaktovat Uživatele, na jím uvedenou e-mailovou adresu, ohledně dalšího posouzení reklamace. Výše uvedeným není dotčena povinnost společnosti Westwing posuzovat reklamaci ve lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy. Uživatel, uplatňující právo z odpovědnosti za vady na zboží zakoupené po 1. lednu 2023, je povinen poskytnout společnosti Westwing zboží, které má být opraveno nebo vyměněno. Společnost Westwing odebere zboží od Uživatele na vlastní náklady.

13.8. Pokud kupující, který je spotřebitelem, požadoval výměnu zboží nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny a uvedl částku, o kterou má být cena snížena, a společnost Westwing se k tomuto požadavku nevyjádřila do 14 dnů, má se za to, že tento požadavek považuje za odůvodněný.

13.9. Společnost Westwing odpovídá v rámci smluvní záruky, bude-li fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let ode dne vydání zboží Uživateli. Nárok na odstranění vady nebo výměnu zboží za bezvadné zaniká po uplynutí jednoho roku ode dne zjištění vady, avšak v případě nákupu zboží spotřebitelem – běh promlčecí lhůty nesmí skončit před uplynutím lhůty uvedené v první větě.

14. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

14.1. Na stránkách a Aplikace jsou dostupné hypertextové odkazy na jiné webové stránky.

14.2. Pokud společnost Westwing obdrží informace o nezákonném nebo neetickém obsahu, příslušný hypertextový odkaz bude ze Stránek odstraněn.

15. AUTORSKÁ PRÁVA K OBRÁZKŮM

Využívání ilustrativních materiálů, fotografií, kompozic, rozvržení stránek a práv duševního vlastnictví obsažených na Stránkách – bez ohledu na formu – pro jiné účely než pro osobní použití, není dovoleno, pokud to společnost Westwing výslovně nepovolí.

16. MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1. Spór vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a společností Westwing může být vyřešen smírně formou řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Účast společnosti Westwing na řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dobrovolná a níže poskytnuté informace neznamenají závazek společnosti Westwing k účasti na takovém řízení. V případě, že na základě reklamace podané Uživatelem, který je spotřebitelem, spor nebude vyřešen, společnost Westwing vždy předá Uživateli v papírové formě nebo na jiném trvalém nosiči prohlášení o záměru podání žádosti o zahájení řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo o souhlasu s účastí na takovém řízení nebo o odmítnutí účasti na řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pokud společnost Westwing neučinila žádné prohlášení, má se za to, že souhlasí s účastí na řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

16.2. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), může Spotřebitel podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro online řešení sporů (elektronické spojení na platformu pro online řešení sporů – http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma pro online řešení sporů je mimo jiné zdrojem informací na téma způsobů mimosoudního řešení sporů, které mohou vzniknout mezi podnikateli a spotřebiteli. Kromě toho připomínáme, že e-mailová adresa, na které nás můžete kontaktovat, je: pomoc@westwing.cz

17. MOBILNÍ APLIKACE

17.1. Uživatel, který chce využívat elektronické služby prostřednictvím Aplikace, je zejména povinen stahovat Aplikaci pouze z legálních zdrojů.

17.2. Aplikaci lze bezplatně stáhnout do mobilního zařízení Uživatele z internetových obchodů s mobilními aplikacemi, zejména:

a) Apple App Store, pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS;

b) Google Play/Store Play, pro mobilní zařízení s operačním systémem Android.

17.3. Používání Aplikací stažených z jiného zdroje, než je uvedeno v odstavci 18.2 výše, může představovat riziko narušení integrity Aplikace a propojení se škodlivým softwarem, který představuje bezpečnostní riziko pro mobilní zařízení a data v něm uložená.

17.4. Za účelem používání Aplikace musí Uživatel:

a) seznámit se s Obchodními podmínkami a informacemi o Aplikaci zpřístupněnými prostřednictvím obchodů uvedených v odstavci 18.2 výše a přijmout je a

b) stáhnout si Aplikaci z obchodu uvedeného v odstavci 18.3 výše a

c) nainstalovat Aplikaci do mobilního zařízení Uživatele podle pokynů zobrazených po zahájení instalačního procesu nebo poskytnutých obchody uvedenými v odstavci 18.2 výše.

17.5. Aplikace se připojuje k Webovým stránkám prostřednictvím Internetu.

17.6. Uživatel musí pro používání Aplikace splňovat následující technické požadavky:

a) disponovat připojením k internetu – pro stažení Aplikace a pro využívání služeb Aplikace, které vyžadují připojení k této síti,

b) disponovat mobilním elektronickým zařízením typu smartphone/tablet s jedním z následujících systémů:

i. Android verze 7 a vyšší,

ii. iOS verze 13 a vyšší.

17.7. Požadavky na verze operačního systému uvedené v odstavci 18.6 písm. b) výše jsou minimálními požadavky. Podle nejlepšího vědomí společnosti Westwing je možné Aplikaci používat i prostřednictvím nižších verzí systémů, než které jsou uvedeny v bodě 18.6 písm. b) Obchodních podmínek, ale správné fungování Aplikace zajišťují pouze operační systémy ve verzích uvedených ve výše zmíněném bodě.

17.8. Společnost Westwing vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila 24 hodin denně a 7 dní v týdnu přístup k datům ze serverů Aplikace prostřednictvím Aplikace, což však nevylučuje práva společnosti Westwing nařídit Technickou přestávku a dočasně omezit nebo zcela či částečně vypnout výše uvedený přístup.

17.9. V případě nutnosti nařídit Technickou přestávku bude Poskytovatel služeb informovat o předpokládaném datu jejího uskutečnění a délce trvání Technické přestávky ve zprávě zobrazené přímo v Aplikaci.

17.10. Uživatel může Aplikaci kdykoli odinstalovat (odstranit) ze svého mobilního zařízení prostřednictvím nastavení tohoto zařízení.

17.11. Reklamace týkající se provozu Aplikace lze podávat v souladu s ustanoveními bodu 12 Obchodních podmínek.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Společnost Westwing si vyhrazuje právo na změnu Pravidel v případě výskytu alespoň jednoho z níže uvedených důležitých důvodů (uzavřený katalog):

a) změna právních předpisů upravujících prodej zboží nebo služeb nebo poskytování služeb elektronickou cestou společností Westwing, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti uvedená ve smlouvě o poskytování služeb nebo v prodejní smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a společností Westwing;

b) nutnost přizpůsobit činnost společnosti Westwing příkazům, rozsudkům, rozhodnutím nebo pokynům vyplývajícím z: (i) rozhodnutí orgánu veřejné správy příslušného pro rozsah činnosti společnosti Westwing nebo (ii) soudního rozhodnutí vztahujícího se na rozsah činnosti společnosti Westwing, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování služeb nebo v prodejní smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a společností Westwing.

c) změna způsobu poskytování služeb elektronickou cestou společností Westwing způsobená pouze technickými nebo technologickými důvody (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto Pravidlech);

d) změna rozsahu nebo zásad poskytování služeb elektronickou cestou společností Westwing, kterých se týkají ustanovení těchto Pravidel, a to zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí společností Westwing nebo služeb uvedených v Pravidlech a nabízených Uživateli;

e) spojení, rozdělení nebo transformace společnosti Westwing nebo změna jiných identifikačních údajů společnosti Westwing uvedených v Pravidlech.

18.2. Společnost Westwing bude Uživatele informovat o změně Pravidel v dostatečném předstihu.

18.3. Uživatelé, kteří nesouhlasili s Pravidly, mají právo vypovědět uzavřenou smlouvu do 14 dnů ode dne, kdy byli informováni o změně Pravidel. Změna Pravidel nemá vliv na obsah a podmínky smluv o prodeji zboží uzavřených Uživatelem a společností Westwing před změnou Pravidel.

18.4. V případě provedení změny Pravidel poskytne společnost Westwing úplné znění Pravidel zveřejněním na internetové stránce a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem.

Dne 2.10.2020

Formulář odstoupení od smlouvy zde.