Všeobecné obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vymezení pojmů

„Westwing” nebo „Prodávající” pobočka německé společnosti Westwing Poland Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, ul. Twarda 18, obchodující pod značkou Westwing, zapsaná v Obchodním rejstříku u Obvodního soudu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení, pod spisovnou značkou 397077, č. tel.: +420 245 501 282, e-mail: pomoc@westwing.cz.
„Elektronická adresa Prodávajícího“ – adresa elektronické pošty Prodávajícího pomoc@westwing.cz
„Kontaktní adresa Prodávajícího“ – adresa Prodávajícího uvedená v bodě 11.12
„Webová stránka” – internetová adresa www.westwing.cz
„Webové rozhraní“ – webové rozhraní e-shopu Westwing provozovaného na Webové stránce
„Uživatel” – fyzická osoba, která se zaregistrovala a má zřízen uživatelský účet na Webové stránce
„Elektronická adresa Uživatele“ – adresa elektronické pošty Uživatele uvedená v jeho registračních údajích
„Dárková poukázka” – poukázka na doručitele, nabízená v podobě karty, na základě které může její držitel nakoupit a odebrat zboží v Servisu až do maximální hodnoty uvedené na této kartě.
„Obchodní podmínky” – tyto Všeobecné obchodní podmínky
„Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obecná ustanovení

1.1. Westwing provozuje internetový obchod na Webové stránce a prostřednictvím Webového rozhraní obchoduje se zbožím v rámci prodejních kampaní určených Uživatelům. Tyto prodejní kampaně jsou časově a množstevně omezené. Počet dostupného zboží a doba, po kterou je toto zboží nabízeno, jsou vždy individuálně stanovené pro každou jednotlivou prodejní kampaň.

1.2. Registrací Uživatele dojde k uzavření smlouvy o elektronickém obchodování mezi Westwing a Uživatelem a ke zřízení uživatelského účtu Uživatele na Webové stránce na dobu neurčitou. Registraci lze zrušit za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

1.3. Společnost Westwing se zavazuje dodávat Uživateli zakoupené zboží prosté vad, ve lhůtě uvedené v podmínkách konkrétní prodejní kampaně. Termín dodání uvedený u konkrétního zboží je závazný pro obě smluvní strany. Westwing odpovídá za vady prodávaného zboží v rozsahu uvedeném v Obchodních podmínkách.

1.4. Pracovními dny (v případě stanovení doby dodání) se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí všechny dny v týdnu s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků uznávaných jako dny pracovního klidu na území České republiky.

2. REGISTRACE NA WEBOVÉ STRÁNCE

2.1. Nabídky uváděné na Webové stránce jsou určeny pouze registrovaným Uživatelům.

2.2. Registrace Uživatele je bezplatná a Uživatel ji může kdykoliv ukončit.

2.3. Uživatel smí mít na Webové stránce pouze jeden uživatelský účet. Pokusy o vytvoření dalších uživatelských účtů stejným Uživatelem budou Prodávajícím zablokovány.

2.4. Uživatelovo rozhodnutí o zrušení registrace na Webové stránce lze zaslat na Elektronickou adresu Prodávajícího. Registrace je považována za zrušenou okamžikem doručení oznámení o zrušení registrace na Elektronickou adresu Prodávajícího, s výjimkou registrací Uživatelů, kteří mají závazně objednané zboží, a toto zboží ještě nebylo Prodávajícím odesláno Uživateli, a je tedy vedeno v režimu realizace. V těchto případech se registrace Uživatele ruší uplynutím lhůty 30 dnů ode dne doručení objednaného zboží Uživateli.

2.5. Každý Uživatel má internetový přístup ke svému uživatelskému účtu chráněný heslem.

3. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

3.1. Během procesu registrace bude budoucí Uživatel vyzván, aby poskytl Prodávajícímu své osobní údaje (viz. bod 15.1). Uživatel je povinen poskytnout pravdivé a úplné osobní údaje.

3.2. Po ukončení procesu registrace obdrží Uživatel potvrzení o registraci (zaslané na Elektronickou adresu Uživatele).

3.3. Heslo a ostatní přístupové údaje k uživatelskému účtu jsou důvěrné a nesmí být za žádných okolností zpřístupněny třetím osobám.

3.4. Registrovaní Uživatele nesmí používat Webovou stránku k jiným účelům, než k jakým je určena provozovatelem, zejména pak narušovat jakýmkoliv způsobem její správný chod a jakkoliv manipulovat s technickými procesy.

3.5. V sekci "Můj účet" přístupné na Webové stránce po přihlášení si může Uživatele prohlížet své objednávky, které se buď vyřizují, tj. jsou vedeny v režimu „realizace“, nebo byly odeslány Uživateli, tj. jsou vedeny v režimu „vyskladněno“, anebo byly již Uživateli doručeny, tj. jsou vedeny v režimu „doručeno“.

3.6. Uživatel si může nastavovat a upravovat údaje na svém uživatelském účtu, včetně svých osobních údajů a objednávání newsletteru.

3.7. Westwing si vyhrazuje právo upozornit Uživatele na možnost zrušení registrace a na možnost změny či odstranění poskytnutých údajů, pokud Uživatel poruší kterékoliv ustanovení Obchodních podmínek, nebo když Uživatel z jiných důvodů než z důvodu vad zboží vrací nepřiměřené množství zboží v poměru k množství zboží, které si ponechal dle bodu 11.12 Obchodních podmínek. Westwing je oprávněn při opakovaném porušení Obchodních podmínek ze strany Uživatele zrušit jeho registraci, pokud Uživatele na možnost zrušení registrace předem upozornil a sdělil, mu která ustanovení Obchodních podmínek porušil.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ

4.1. Technické podmínky, které umožní Uživateli využívat informační a komunikační technologie za účelem nakupování a komunikace s Prodávajícím prostřednictvím Webového rozhraní, jsou následující:
(a) připojení k síti Internet,
(b) internetový prohlížeč.

4.2. Westwing upozorňuje, že nezodpovídá za rizika, která hrozí při používání sítě Internet a doporučuje Uživateli přijmout vhodná opatření k minimalizaci takovýchto rizik.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Uživatel uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

5.2. Veškeré nabídky a prezentace zboží uvedené na Webové stránce jsou pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít s Uživatelem kupní smlouvu. Důvodem je skutečnost, že zboží je dostupné pouze do vyprodání skladových zásob. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.3. Pro objednání zboží vyplní Uživatel objednávkový formulář na Webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
(a) objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Uživatel do elektronického nákupního košíku),
(b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
(c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

5.4. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je:
(a) Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky,
(b) Uživatel povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a na objednávkovém formuláři potvrdit, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

5.5. Objednávku odešle Uživatel Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednávám“. Odesláním objednávky Uživatel předkládá Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy.

5.6. Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Prodávající tuto skutečnost Uživateli elektronickou poštou na Elektronickou adresu Uživatele. Potvrzení Prodávajícího o obdržení objednávky není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy.

5.7. Kupní smlouva je uzavřená teprve tehdy, když Prodávající doručí Uživateli elektronickou poštou na Elektronickou adresu Uživatele potvrzení objednávky obsahující informaci, že zboží je skladem, že Prodávající přijímá nabídku na uzavření kupní smlouvy, a informaci o předpokládaném termínu doručení zboží Uživateli.

5.8. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

5.9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. KUPNÍ CENA, NÁKLADY NA PŘEPRAVU A VZHLED VÝROBKŮ

6.1. Webová stránka obsahuje jednoznačné a srozumitelné informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, která je u příslušného zboží uvedena v rámci příslušné prodejní kampaně, jinak po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě přepravného, které je účtováno zvlášť.

6.3. Náklady na přepravu se určují zvlášť u každé objednávky a jsou závislé na velikosti a hmotnosti zboží a také na způsobu přepravy. Informace o nákladech na přepravu je uvedena na Webové stránce a výše těchto nákladů bude Uživateli zobrazena v průběhu vyplňování objednávky po zvolení způsobu přepravy. Pokud náklady na přepravu (nebo některé položky těchto nákladů) nemohou být stanoveny předem, bude Uživatel před dokončením objednávky prostřednictvím Webového rozhraní informován, že mohou být účtovány dodatečně.

6.4. Vzhled dodaného zboží nemusí být zcela stejný jako na snímcích prezentovaných na Webové stránce. Týká se to zejména barevných odstínů nabízeného zboží. Společnost Westwing neodpovídá za vizuální rozdíly, které vzniknou na základě subjektivního dojmu během prohlídky snímků zveřejněných na Webové stránce, a dále za rozdíly zapříčiněné individuálním nastavením parametrů grafických karet a monitorů Uživatelů. Přípustná tolerance rozdílů v rozměrech dodaného zboží nesmí překročit 2 cm.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Westwing nabízí svým Uživatelům čtyři způsoby úhrady kupní ceny a nákladů na přepravu:
(a) platební kartou,
(b) bezhotovostním bankovním převodem,
(c) elektronickou platbou pomocí PayPal a
(d) hotovostní platbou při převzetí zboží.

7.2. Westwing si vyhrazuje právo omezit způsoby úhrady u jednotlivých druhů zboží anebo stanovit jiný způsob úhrady u daného druhu zboží. Informace o způsobu úhrady za zboží, jsou vždy uvedené na Webovém rozhraní během objednávání daného zboží.

7.3. V případě, že se Uživatel rozhodne pro platbu v hotovosti při převzetí zboží, Westwing si vyhrazuje právo k telefonickému ověření objednávky.

7.4. Westwing přijímá platby prostřednictvím platebních karet různých asociací, mezi jinými Visa a MasterCard.

7.5. Westwing si převede příslušnou částku dle objednávky z platební karty nebo bankovního účtu Uživatele ihned po kliknutí na tlačítko „Platba“.

7.6. Prodávající nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě, kdy se Uživatel zvolí hotovostní platbu při převzetí zboží, je Prodávající v závislosti na charakteru objednaného zboží oprávněn požadovat uhrazení celé nebo části kupní ceny ještě před odesláním zboží Uživateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

7.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ji na Elektronickou adresu Uživatele ve formátu .pdf do 7 pracovních dnů od data dodání zboží uvedeného na potvrzení objednávky.

7.8. Uživatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8. SLEVOVÉ KUPÓNY

8.1. Níže uvedená ustanovení se vztahují k slevovým kupónům, jež nabízí Prodávající.

8.2. Mezi slevové kupóny patří zejména:
(a) vstupní slevové kupóny jako odměna za úspěšnou registraci nového Uživatele na Webové stránce na základě pozvání;
(b) slevové kupóny jako odměna za první nákup provedený fyzickou osobou, kterou doporučil/pozval Uživatel;
(c) slevové kupóny, které poskytuje Prodávající dle vlastního uvážení.

8.3. Slevové kupóny jsou časově omezené. Platnost je uvedená vždy při jejích vystavení anebo se vztahují pouze na jednu prodejní kampaň.

8.4. Platnost slevového kupónu nelze prodloužit a slevový kupón nelze užít v jiné prodejní kampani, než na jakou byl určen.

8.5. Právo k použití slevového kupónu nelze vzájemně převádět mezi Uživateli.

8.6. Slevovým kupónem nelze hradit přepravné.

8.7. Slevové kupóny lze využít jen k nákupu zboží za stanovenou minimální cenu, která je uvedená v pravidlech pro uplatnění slevových kupónů.

8.8. Z administrativních důvodů nelze vracet nevyužitou zůstatkovou hodnotu slevových kupónu, které Uživatel využil k nákupu zboží, jehož cena je nižší než hodnota slevového kupónu.

8.9. Pokud je hodnota objednávky vyšší než hodnota slevového kupónu, je Uživatel povinen uhradit vzniklý rozdíl pomocí nabízených způsobů úhrady.

8.10. V rámci jedné objednávky může Uživatel uplatnit pouze hodnotu jediného slevového kupónu.

8.11. Slevové kupóny nejsou úročené a nelze požadovat jejich proplacení.

8.12. Slevové kupóny se vrací v případě, že Uživatel odstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od data převzetí zboží. Slevové kupóny ani jejích finanční hodnotu nelze vrátit, pokud byla objednávka realizována jen částečně; to se však netýká případů, kdy Uživatel vrátil zboží z důvodů vady.

9. DÁRKOVÉ POUKÁZKY

9.1. Prodávající nabízí také dárkové poukázky, které si mohou Uživatelé zakoupit. Využití dárkové poukázky třetí osobou je možné pouze za podmínky, že tato třetí osoba se zaregistruje na Webové stránce jako nový Uživatel.

9.2. Cenu dárkové poukázky nelze uhradit jinou dárkovou poukázkou.

9.3. Dárkovou poukázku nelze zpětně směnit za finanční hotovost (zpětný odkup).

9.4. V okamžiku doručení dárkové poukázky Uživateli přechází riziko její ztráty nebo poškození na Uživatele.

9.5. Dárková poukázka je platná od data jejího vydání a odeslání Uživateli až do vypršení doby platnosti dárkové poukázky. Vypršení doby platnosti vylučuje použití dárkové poukázky.

9.6. Při úhradě dárkovou poukázkou nepřísluší Uživateli právo na vrácení nevyužité hodnoty v hotovosti, pokud byla kupní cena zboží nižší než nominální hodnota dárkové poukázky. Nevyužité (zbylé) prostředky evidované na dárkové poukázce lze dále využít po zbývající dobu platnosti této dárkové poukázky.

9.7. Pokud hodnota objednávky překračuje aktuální hodnotu prostředků na dárkové poukázce, je Uživatel povinen uhradit cenový rozdíl pomocí nabízených způsobů úhrady.

9.8. Dárkovou poukázku lze používat pouze do vyčerpání hodnoty, na kterou byla poukázka vystavena (nominální hodnota poukázky). Hodnotu dárkové poukázky nelze navýšit elektronickým dobíjením.

9.9. Dárkové poukázky se vydávají pouze na doručitele.

9.10. Dárkovou poukázku nelze použít k úhradě ceny za zboží, které je v akční nabídce, s výjimkou zboží u kterého takovou možnost podmínky akční nabídky připouštějí.

9.11. V případě uzavření distanční smlouvy (smlouva uzavřená při použití prostředků komunikace na dálku) je Uživatel, který je zároveň konečným spotřebitelem, oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 30 dnů od obdržení slevové poukázky. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Uživatel v jejím průběhu odešle Prodávající oznámení, že od smlouvy odstupuje.

9.12. Uživatel není povinen vracet dárkovou poukázku, která se deaktivuje z důvodu odstoupení od smlouvy. V případě kdy Uživatel provede objednávku s využitím dárkové poukázky poté, co již oznámil Prodávajícímu odstoupení od smlouvy, ale ještě před deaktivací předmětné dárkové poukázky, bude taková objednávka považována za (částečné) zpětvzetí odstoupení od smlouvy a zároveň jako souhlas Uživatele s provedením objednávky před účinností deaktivace předmětné dárkové poukázky.

9.13. Prodávající vrátí Uživateli částku zaplacenou za pořízení dárkové poukázky do 14 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

9.14. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy Uživatel odešle objednávku, na jejíž úhradu zvolí dárkovou poukázku a Prodávající zahájí proces realizace této objednávky. Tím není dotčeno právo Uživatele odstoupit od kupní smlouvy na zboží zakoupené s využitím dárkové poukázky.

10. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

10.1. Přeprava zboží se provádí pouze na území České republiky a to na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

10.2. Westwing odesílá zboží ve lhůtě uvedené na Webové stránce u nabízeného zboží v okamžiku objednání a v potvrzení objednávky, s výjimkou případu, kdy bylo před uzavřením kupní smlouvy dohodnuto jinak.

10.3. Přepravné hradí vždy Uživatel, pokud z konkrétní nabídky zboží na Webové stránce nevyplývá, že je přeprava zdarma, nebo se Uživatel s Prodávajícím nedohodne jinak.

10.4. V případě působení vyšší moci nebo události, na kterou Westwing nemá žádný vliv, se termín dodání zboží může prodloužit. Westwing v tomto případě neprodleně informuje Uživatele o náhradním termínu dodání zboží. Uživateli je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

10.5. V případě, že přepravní služba provede neúspěšný pokus o doručení zboží z důvodů na straně Uživatele, Westwing opětovně odešle zboží na doručovací adresu pouze za podmínky, že se Uživatel zaváže uhradit náklady na opětovné doručení. V případě, kdy Uživatel třikrát nepřevezme objednané zboží, bude Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro nesplnění smluvních podmínek na straně Uživatele a rovněž bude oprávněn odstoupit od smlouvy o elektronickém obchodování a zrušit registraci Uživatele a jeho uživatelský účet na Webové stránce. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající Uživateli jím uhrazenou částku za nákup zboží. Je však oprávněn odečíst z této vracené částky vynaložené náklady za neúspěšné pokusy o doručení zboží.

10.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Uživatele v okamžiku převzetí zboží od přepravce. V případě, že si Uživatel zvolí vlastního přepravce, který není smluvním přepravcem Westwing, nebezpečí škody na zboží přechází na Uživatele v okamžiku předání zboží přepravci, kterého určil Uživatel.

10.7. Při převzetí zboží od přepravce je Uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s přepravcem škodní protokol (zápis) a neprodleně o něm podat zprávu Prodávajícímu na Elektronickou adresu Prodávajícího. V případě porušení obalu, které nasvědčuje neoprávněnému vniknutí do zásilky, nemusí Uživatel zásilku od přepravce převzít. V případě poškození zboží během přepravy, vyjma ustanovení druhé věty v bodě 11.6. těchto Obchodních podmínek, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, případně na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (výměnou poškozeného zboží za nové) nebo dodáním chybějícího zboží nebo na odstranění vady opravou zboží.

11. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

11.1. Uživateli je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 100 kalendářních dnů od data převzetí zboží, což je sedminásobek zákonem stanovené lhůty k odstoupení od smlouvy. Uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakéhokoliv postihu.

11.2. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno prostřednictvím držitele poštovní licence na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo elektronicky na Elektronickou adresu Prodávajícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.3. Uživatel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zásilka musí obsahovat zejména identifikaci Uživatele, číslo objednávky a číslo bankovního účtu, na který si přeje vrátit peněžní prostředky přijaté Prodávajícím, pokud hradil kupní cenu za zboží hotově při jeho převzetí. Důvod vracení zboží není nutno uvádět, nicméně jeho uvedení proces vrácení zboží zjednoduší. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Uživatel odešle zboží prodávajícímu před uplynutím této lhůty. Odstoupí-li Uživatel od kupní smlouva a nedohodne-li se Uživatel s Prodávajícím jinak, hradí náklady na vrácení zboží Prodávajícímu Uživatel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.4. Pokud Uživatel odstoupí od kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit Uživateli veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (na přepravu), které od něho přijal, bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem jakým peněžní prostředky od Uživatele přijal. V případě, kdy Uživatel uhradil peněžní prostředky hotově při převzetí zboží, Uživatel výslovně souhlasí, aby mu Prodávající odeslat částku bankovním převodem. V případě vrácení zboží je třeba zaslat zprávu Zákaznickému oddělení na elektronickou adresu: pomoc@westwing.cz. Ve zprávě je třeba uvést číslo objednávky a důvod vrácení zboží.

11.5. Jestliže Uživatel zvolil jiný, než nejlevnější způsob vrácení zboží, který prodávající nabízel, vrátí Prodávající Uživateli náklady na přepravu (dodání zboží) ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající nevrací Uživateli jeho náklady spojené s vrácením zboží.

11.6. Prodávající není z důvodu odstoupení od kupní smlouvy povinen vracet peněžní prostředky přijaté od Uživatele dříve, než mu Uživatel zboží vrátí zpět nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

11.7. Pokud byla úhrada za zakoupené zboží prováděná s využitím slevového kupónu, Uživateli budou vráceny jen skutečně uhrazené peněžní prostředky a využitá hodnota slevového kupónu bude opětovně připočtena na jeho uživatelský účet k jinému využití. Pokud byla úhrada provedená s použitím dárkového poukazu, Uživatel výslovně souhlasí, aby se vrácení finanční částky provedlo formou slevového kupónu, jehož hodnota se připočte na jeho uživatelský účet.

11.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Uživateli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Uživatel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

11.9. Uživatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
(a) o dodávce zboží upraveného dle specifikace Uživatele nebo pro jeho osobu,
(b) o dodávce rychloobrátkového zboží, které podléhá rychlé zkáze,
(c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit,
(d) o dodávce zboží, které bylo po dodání nedělitelně smíseno s jiným zbožím.

11.10. Uživatel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Uživatele na vrácení kupní ceny.

11.11. V případě, kdy Uživatel vrací nepřiměřené množství zboží v poměru k množství zboží, jež si ponechal z jiných důvodů než z důvodu vad zboží, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a od smlouvy o elektronickém obchodování a zrušit registraci Uživatele a jeho uživatelský účet na Webové stránce.

11.12. Zboží, které Uživatel vrací Prodávajícímu, se odesílá na níže uvedenou adresu:
Westwing - Magazyn
Parzniew Logistics Center 1
ul. Sw. Tomasza 4
05-808 Parzniew, Polsko
e-mail: pomoc@westwing.cz

11.13. Uživatel si může objednat pro odeslání zboží zpět Prodávajícímu zásilkovou službu prostřednictvím Zákaznického centra Prodávajícího na Elektronické adrese Prodávajícího. Musí přitom vždy uvést číslo objednávky. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu jsou stejné jako náklady na dodání zboží Uživateli.

11.14. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží pro chyby, které Uživatel uvedl ve své doručovací adrese, zavazuje se ale informovat Uživatele prostřednictvím Elektronické adresy Uživatele o tom, že učinil pokus o doručení zásilky.

12. REKLAMACE

12.1. Reklamaci (práva z vadného plnění) Uživatel uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží na Elektronické adrese Prodávajícího nebo na Kontaktní adrese Prodávajícího.

12.2. Reklamace musí obsahovat identifikaci Uživatele a přesný popis všech reklamovaných vad s připojenou fotodokumentací a volbou způsobu vyřízení reklamace ve smyslu bodu 13.2 Obchodních podmínek.

12.3. Prodávající bezodkladně kontaktuje Uživatele a dohodne s ním další postup vyřízení reklamace včetně zpětného zaslání vadného zboží Uživatelem zpět Prodávajícímu. Pokud je třeba údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, vyzve Prodávající Uživatele k jejich doplnění v požadovaném rozsahu.

12.4. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud si s Uživatelem nedohodne delší lhůtu.

12.5. Odpověď na obdrženou reklamaci je zasílána na adresu uvedenou Uživatelem v reklamaci, jinak na Elektronickou adresu Uživatele.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1. Prodávající odpovídá Uživateli, že zboží při jeho převzetí Uživatelem (přechodu nebezpečí škody na zboží na Uživatele) nemá vady.

13.2. V případě, že zboží vykazuje vadu, je Uživatel oprávněn žádat dle vlastního uvážení buď odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (výměnou poškozeného zboží za nové), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějícího zboží nebo opravou zboží nebo je oprávněn žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Uživatel může od kupní smlouvy odstoupit, neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, je-li vada neodstranitelná, popř. pokud nemůže zboží užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad.

13.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

13.4. Požádá-li o to Uživatel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

14. POUŽÍVÁNÍ ODKAZŮ JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

14.1. Na Webové stránce se vyskytují odkazy (hyperlinky) na jiné internetové stránky.

14.2. Westwing nemá vliv na obsah těchto stránek, neodpovídá za něj a používání těchto internetových stránek je výhradně na vlastní nebezpečí Uživatele.

14.3. Pokud Westwing zjistí, že se na těchto internetových stránkách nachází neetický nebo protiprávní obsah, může příslušný odkaz (hyperlink) z Webové stránky odstranit.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. V průběhu registrace na Webové stránce, při objednávání zboží, vyřizování objednávek a reklamacích bude Uživatel požádán o poskytnutí jeho osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Uživatelem. Uživatel takto poskytne Prodávajícímu zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu (fakturační a doručovací), telefonní číslo, adresu elektronické pošty, případě údaje o svém bankovním účtu, platebních kartách.

15.2. Osobní údaje, které Uživatel poskytne Prodávajícímu podle bodu 15.1, bude Prodávající zpracovávat pro účely plnění smlouvy o elektronickém obchodování (zřízení uživatelského účtu na Webové stránce a kupních smluv.

15.3. Jiné osobní údaje Uživatele, které nejsou nezbytné pro plnění smluv s Uživatelem, bude Prodávající zpracovávat pouze s jeho souhlasem. Se souhlasem Uživatele může Prodávající zpracovávat jeho osobní údaje pro jiné účely než pro plnění smluv s Uživatelem, nestanoví-li zákon jinak.

15.4. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa Uživatele může Prodávající rovněž zpracovávat za účelem nabízení obchodu nebo služeb Uživateli. Prodávající může dále využít Elektronickou adresu Uživatele pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních výrobků nebo služeb ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel prohlašuje, že s takovýmto zpracováváním svých osobních údajů souhlasí.

15.5. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15.6. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a Uživatel má právo kdykoliv požádat Prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů a pokud zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby Prodávající odstranil závadný stav, zejména aby blokoval, opravil, doplnil nebo zlikvidoval jeho osobní údaje.

15.7. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

15.8. Uživatel je odpovědný za právní důsledky, jež mohou vzniknout díky poskytnutí nepravdivých osobních údajů Prodávajícímu.

15.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace Uživatele na Webové stránce. Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaným způsobem a osobní údaje poskytnuté v jiné než elektronické podobě budou zpracovávány manuálně.

15.10. Správcem osobních údajů je Prodávající. Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob provádějících přepravu a doručování zásilek nebudou osobní údaje Uživatele poskytnuty žádným třetím osobám.

15.11. Prodávající nakládá s osobními údaji a zajišťuje jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

15.12. Prohlášení Prodávajícího o ochraně osobních údajů lze stáhnout ze stránky: Ochrana osobních údajů.

16. AUTORSKÁ PRÁVA K ILUSTRACÍM

16.1. Použití ilustrací, fotografií, kompozic, grafických návrhů na Webové stránce, bez ohledu na jejich formu, pro jiné účely než pro osobní potřebu je bez výslovného souhlasu Prodávajícího zakázáno.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

17.2. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od Obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

17.3. Prodávající není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

17.4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

17.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit kdykoliv tyto Obchodní podmínky. Tato změna bude zveřejněná na Webové stránce. Nová verze Obchodních podmínek je účinná vždy po uplynutí minimálně 7 dní od data jejich zveřejnění na Webové stránce. Veškerá jednání směřující k uzavření kupní smlouvy a k vyřízení objednávky, která byla podaná v době účinnosti původních Obchodních podmínek, se budou řídit těmito původními Obchodními podmínkami.

17.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím Elektronické adresy Prodávajícího a Kontaktní adresy Prodávajícího, případně se může Uživatel obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů.

17.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

17.8. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Dne 25.9.2017