DEFINICE

„Westwing” nebo „Poskytovatel služeb” - společnost Westwing Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě ul. Twardej 18, 00-105 Varšava, působící pod značkou Westwing, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku u obvodního soudu pro hl. m. Varšava, XII. Hospodářském oddělení KRS pod číslem 397077, DIČ: 5252517722, IČO: 145830870, základní kapitál ve výši 1 010 000,00 PLN, tel.: +420 228 887 756, e-mail: pomoc@westwing.cz. Adresa sídla je také adresou pro kontaktování a podávání reklamací.

„Pravidla” – tato pravidla

„Webové stránky“ - internetový portál na adrese www.westwing.pl

„Uživatel“ - fyzická osoba, která se zaregistrovala

„Registrace“ - vytvoření účtu na Webových stránkách

„Dárková karta“ - dárkový poukaz prodávaný ve formě karty opravňující držitele k nákupu zboží na Webových stránkách

„Prodejní kampaň“ - omezená doba, ve které Westwing předkládá na Webových stránkách, pouze registrovaným Uživatelům, informace o jednotlivých výrobcích, v rámci kterých poté, co Uživatel předloží nabídku, kterou společnost Westwing následně přijme, může být uzavřena kupní smlouva;

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A ROZSAH PŮSOBNOSTI

1.1. Společnost Westwing poskytuje zdarma elektronické služby prostřednictvím Webových stránek, tj. správu účtu a službu Newsletter, prodává zboží prostřednictvím Webových stránek a umožňuje uzavření smlouvy o poskytování placených služeb prostřednictvím Webových stránek. Prodej zboží se uskutečňuje v rámci jednotlivých Prodejních kampaní. Množství dostupného zboží i doba trvání jsou uvedeny samostatně pro každou Prodejní kampaň. Ceny uvedené na Webových stránkách jsou hrubé ceny včetně příslušných daní, včetně zejména daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené aktuálně platnými zákony. Ustanovení týkající se prodeje zboží se použijí obdobně na placené služby poskytované společností Westwing, není-li stanoveno jinak.

1.2. Registrací Uživatel uzavírá se společností Westwing smlouvu o poskytování bezplatných elektronických služeb na dobu neurčitou, kterou lze kdykoli ukončit za podmínek stanovených v Pravidlech. Při nákupu zboží dostupného v rámci Prodejních kampaní na Webových stránkách Uživatel uzavře se společností Westwing smlouvu o prodeji vybraného zboží s povinností zaplatit, od níž může odstoupit podle pravidel stanovených v Pravidlech, v souladu s příslušnými zákony.

1.3. Společnost Westwing je povinna doručit Uživateli zakoupené zboží v termínech stanovených v podmínkách dané Prodejní kampaně a bez vad. Termín dodání uvedený v podmínkách dané Prodejní kampaně představuje pro smluvní strany závazné smluvní ustanovení. Společnost Westwing odpovídá za vady prodaného zboží na zásadách stanovených v ustanoveních obecně závazného práva a v Pravidlech.

1.4. Pracovními dny uvedenými jako termín je třeba chápat všechny dny v týdnu, s výjimkou sobot, neděl a státních svátků v Polsku.

1.5. Náklady na používání prostředků komunikace na dálku Uživatelem nese Uživatel. Náklady na spojení se společností Westwing vyplývají ze základního tarifu telefonního operátora a nejsou vyšší než náklady na běžné telefonní připojení podle tarifního balíčku poskytovatele služeb používaného Uživatelem.

2. ČLENSTVÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

2.1. Prodejní kampaně jsou na Webových stránkách dostupné pouze pro Uživatele.

2.2. Vytvoření a používání Uživatelského účtu na Webových stránkách je zdarma a může být ukončeno Uživatelem kdykoliv. Členství na Webových stránkách není spojeno s povinností nést náklady.

2.3. Jeden Uživatel může na Webových stránkách vytvořit pouze jeden členský účet.

2.4. Prohlášení Uživatele o odstoupení od členství (ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb) lze zaslat e-mailem na tuto adresu: pomoc@westwing.cz. Smlouva je ukončena, když Westwing obdrží prohlášení o odstoupení, s výjimkou smluv uzavřených s Uživateli, jejichž objednávky se stále zpracovávají. V těchto případech končí smlouva po 30 dnech od data dodání objednaného zboží (výpovědní doba).

2.5. Každý uživatel má zajištěný přímý, chráněný heslem, přístup na Webové stránky.

2.6. Smlouva o poskytování elektronických služeb je uzavřena v polštině.

3. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1. Během registrace bude budoucí Uživatel požádán o poskytnutí osobních údajů (viz oddíl 15.1). Uživatelé jsou povinni poskytnout úplné, pravdivé údaje pro řádné provádění uzavřené smlouvy.

3.2. Po dokončení procesu registrace obdrží Uživatel elektronickou cestou potvrzení o registraci spolu s potvrzením základních podmínek uzavřené smlouvy o poskytování elektronických služeb.

3.3. Heslo a další přístupové údaje jsou důvěrné a neměly by být poskytovány neoprávněným osobám.

3.4. Registrovaní uživatelé nesmí používat Webové stránky za jiných podmínek, než jsou stanoveny, zejména narušovat jejich provoz nebo manipulovat s technickými procesy. Uživatelé nesmějí poskytovat nelegální obsah.

3.5. V sekci „Můj účet“, která je k dispozici na Webových stránkách po přihlášení Uživatele, je možné zobrazit zpracovávané objednávky, odeslané ze skladu Westwing i doručené Uživateli.

3.6. Každý Uživatel může na svém účtu spravovat svá nastavení a data, včetně předplatného newsletteru a osobních údajů.

3.7. Společnost Westwing si vyhrazuje právo varovat Uživatele, kteří nejsou konečnými spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku, o možnosti ukončení členství a změně nebo vymazání údajů, které poskytli, v případě porušení některého z ustanovení Pravidel. Pokud Uživatel, který není konečným spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, provádí vrácení zboží v neúměrném množství ve vztahu k množství ponechaného zboží, má společnost Westwing právo vypovědět smlouvu s tímto Uživatelem po prošetření zjištěných porušení.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY

4.1. Technické požadavky nezbytné pro práci s elektronickým systémem, který společnost Westwing používá, jsou následující:

(a) pripojenie k internetu,

(b) webový prohlížeč.

4.2. Společnost Westwing upozorňuje, že používání Webových stránek může být spojeno se standardním rizikem spojeným s používáním internetu, a doporučuje, aby Uživatelé podnikli příslušné kroky k jejich minimalizaci.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY / SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PLACENÝCH SLUŽEB

5.1. Za podmínek stanovených v Pravidlech Uživatel uzavírá se společností Westwing smlouvu o prodeji konkrétního zboží nebo smlouvu o poskytování placených služeb.

5.2. Informace na Webových stránkách nepředstavují nabídku závaznou pro společnost Westwing ve smyslu občanského zákoníku, ale představují výzvu k uzavření smlouvy. Zboží dostupné v rámci Prodejních kampaní je k dispozici pouze do vyprodání zásob (Westwing sdělí na Webových stránkách množství dostupného zboží).

5.3. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Objednávka a platba“ Uživatel předkládá nabídku k uzavření kupní smlouvy.

5.4. Při zadávání objednávky, až do stisknutí tlačítka „Objednávka a platba“, může Uživatel samostatně měnit zadané údaje v panelu „košík“ přidáním nebo odebráním položky z košíku. Objednávku lze také změnit zavoláním nebo odesláním e-mailu.

5.5. Po zadání objednávky Uživatel obdrží od společnosti Westwing e-mailem potvrzení objednávky (předložení nabídky) obsahující všechny příslušné náležitosti objednávky, což představuje potvrzení přijetí objednávky společností Westwing (přijetí objednávky do IT systému) a nepředstavuje prohlášení o vůli k uzavření kupní smlouvy mezi společností Westwing a Uživatelem. Kupní smlouva je uzavřena až poté, co společnost Westwing potvrdí dostupnost zboží a výslovně příjme nabídku Uživatele, což bude potvrzeno samostatným e-mailem zaslaným Uživateli po dokončení jeho objednávky.

5.6. Pokud je předmětem objednávky Uživatele placená služba (např. ubytování jiné než pro obytné účely, gastronomie, volný čas), když Uživatel obdrží potvrzení o přijetí objednávky společností Westwing, společnost Westwing přijímá nabídku předloženou Uživatelem a tím i uzavírá smlouvu o poskytování placených služeb.

5.7. Doba trvání smlouvy o poskytování placených služeb je stejná jako doba poskytování služby, kterou společnost Westwing, nebo třetí strana jménem společnosti Westwing, poskytuje Uživateli, a je podávána pokaždé, když je služba prezentována na Webových stránkách.

5.8. Smlouva o prodeji zboží je uzavřena v českém jazyce.

6. CENY, NÁKLADY NA PŘEPRAVU A POPIS ZBOŽÍ

6.1. Na Webových stránkách platí ceny uvedené při zadání objednávky, na každé stránce zboží a v termínech uvedených v popisu každé Prodejní kampaně.

6.2. Uvedené ceny jsou konečnými cenami a zahrnují DPH ve výši stanovené platným zákonem i všechny ostatní složky ceny, s výjimkou poštovného.

6.3. Poštovné je stanoveno individuálně pro každou objednávku a závisí na velikosti a hmotnosti zboží a na způsobu doručení. Poštovné pro zboží s nestandardními parametry (rozměry nebo hmotnost) je uvedeno na stránce daného zboží.

7. PLATBA

7.1. Westwing nabízí svým Uživatelům následující způsoby platby: (1) kreditní kartou, (2) bankovním převodem nebo internetovým převodem prostřednictvím jednoho z platebních systémů akceptovaných společností Westwing, nebo (3) platbu v hotovosti na dobírku.

7.2. Společnost Westwing si vyhrazuje právo omezit jednotlivé platební metody pro jednotlivé zboží a uvést jinou platební metodu. Informace o akceptovaných platebních metodách a omezeních při doručení jsou pokaždé jasně uvedeny, a to nejpozději na začátku objednávky.

7.3. Společnost Westwing neprovozuje velkoobchod. Při platbě v hotovosti na dobírku, může společnost Westwing kontaktovat Uživatele, který není konečným spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, aby potvrdil objednávku, pokud by se jednalo o objednávku na významnou částku.

7.4. Společnost Westwing akceptuje různé typy kreditních karet, včetně Visa a Mastercard. Pro pohodlí Uživatele při placení kreditní kartou si systém automaticky pamatuje část informací o kartě a umožňuje následné nákupy bez opětovného zadávání všech údajů o kartě. Uživatel se může kdykoli odhlásit z možnosti ukládání údajů z karty.

7.5. Pokud si Uživatel zvolí jiný způsob platby než dobírkou, je povinen provést platbu ihned po zadání objednávky.

7.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu a zašle ji na Elektronickou adresu Uživatele ve formátu .pdf do 7 pracovních dnů od data dodání zboží uvedeného na potvrzení objednávky.

8. SLEVOVÉ KUPÓNY

8.1. Společnost Westwing vydává Uživatelům slevové kupóny, které je opravňují k nákupu zboží se slevou nebo procentní slevou, za předpokladu, že jsou možné minimální prahové hodnoty pro hodnotu objednávky nezbytné k uplatnění slevového kupónu uvedeného v podmínkách použití kupónu.

8.2. Mezi slevové kupóny patří zejména:

(a) vstupní slevové kupóny jako odměna za úspěšnou registraci na Webových stránkách na základě pozvání;

(b) slevové kupóny jako odměna za první nákup provedený osobou, kterou pozval daný Uživatel;

8.3. Slevové kupóny jsou platné pouze po určité období nebo během konkrétní Prodejní kampaně, o čem společnost Westwing vždy informuje Uživatele.

8.4. Platnost slevového kupónu nelze prodloužit ani jej využít v jiné Prodejní kampani.

8.5. Právo k použití slevového kupónu nelze vzájemně převádět mezi Uživateli (slevové kupóny jsou individuálně přidělovány jednotlivým Uživatelům).

8.6. Slevovým kupónem nelze hradit poštovné.

8.7. Slevové kupóny lze využít k nákupu zboží za stanovenou minimální cenu, která je uvedená v pravidlech pro uplatnění slevových kupónů. Slevové kupóny nelze vyměnit za hotovost. Hrubá maloobchodní hodnota zboží (částka objednávky zadané Uživatelem bez nákladů na poštovné) bude snížena o hodnotu slevového kupónu použitého Uživatelem pro daný nákup.

8.8. Hodnota slevového kupónu je rozdělena úměrně na všechno zboží, umístěné do košíku Uživatele. Při nákupu více zboží pomocí slevového kupónu se hrubá cena jednotlivého zboží úměrně sníží.

8.9. Slevové kupóny nejsou platebními prostředky, ale pouze slevou poskytovanou společností Westwing - snižují hodnotu nákupního košíku Uživatele v souladu s podmínkami používání kupónu. Uživatel může využít slevový kupón v poslední fázi zadávání objednávky zadáním kódu slevového kupónu do pole „Použít slevový kupón“. Uživatel platí za zboží zakoupené s využitím slevového kupónu pomocí platebních metod dostupných na Webových stránkách.

8.10. V rámci jedné objednávky může Uživatel uplatnit pouze jeden slevový kupón. Slevové kupóny nelze kombinovat v rámci jedné objednávky.

8.11. Slevové kupóny nejsou úročené a nelze požadovat jejich proplacení.

8.12. V případě, že Uživatel odstoupí od kupní smlouvy na zboží zakoupené na Webových stránkách s využitím slevového kupónu, společnost Westwing vrátí hotovost stejným způsobem platby, jaký použila osoba, která je konečným spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, pokud tato osoba výslovně nesouhlasila s jiným způsobem vrácení, který pro ni nepředstavuje žádné náklady. Pokud se odstoupení Uživatele od kupní smlouvy týkalo části zboží zakoupeného pomocí slevového kupónu, společnost Westwing vrátí hodnotu vráceného zboží ve výši uvedené v potvrzení nákupu (hodnota zboží snížená úměrně hodnotě slevového kupónu). Společnost Westwing nevrací slevový kupón, pokud podmínky jeho použití nestanoví jinak.

8.13. Společnost Westwing může také vydávat slevové kupóny přidělované individuálně jednotlivým Uživatelům. V takovém případě se na použití těchto slevových kupónů mohou vztahovat příslušná ustanovení tohoto oddílu, včetně jakýchkoli modifikací zavedených společností Westwing individuálně. Westwing může zejména stanovit, že:

(a) k použití kupónu není nutné dosáhnout prahové hodnoty minimální hodnoty objednávky (v tomto případě Uživatel není oprávněn obdržet rozdíl ve formě hotovosti nebo převodu, pokud je hodnota nakoupeného zboží nižší než hodnota slevového kupónu);

(b) slevové kupóny tohoto typu budou Uživateli vráceny v případě odstoupení od kupní smlouvy o prodeji zboží zakoupeného pomocí individuálně přidělených slevových kupónů.

9. DÁRKOVÉ POUKÁZKY

9.1. Dárkové poukázky si může zakoupit Uživatel Webových stránek („Kupující“). Použití dárkové poukázky osobou, která není Uživatelem, vyžaduje registraci na Webových stránkách.

9.2. Na kupní smlouvu na Dárkové poukázky se vztahují příslušná ustanovení týkající se postupu pro uzavření kupní smlouvy na zboží s podmínkou, že za účelem objednávky Dárkové poukázky by měl Uživatel nejdříve kontaktovat společnost Westwing telefonicky nebo e-mailem. Poté od společnosti Westwing obdrží e-mail s odkazem, na který klikne a který jej přenese na stránku věnovanou danému Uživateli, na které si bude moci Dárkovou poukázku objednat. Jakmile Uživatel obdrží potvrzení o přijetí objednávky Dárkové poukázky od společností Westwing, společnost Westwing přijímá nabídku předloženou Uživatelem a tím se uzavře kupní smlouva na Dárkové poukázky.

9.3. Cenu dárkové poukázky nelze uhradit pomocí voucheru nebo jiné Dárkové poukázky.

9.4. Dárkovou poukázku nelze směnit za finanční hotovost.

9.5. Při dodání Dárkové poukázky Kupujícímu přechází na Kupujícího riziko její ztráty nebo poškození.

9.6. Dárková poukázka je platná od data jejího vydání a odeslání Kupujícímu, po dobu stanovenou pokaždé ve výzvě k předkládání nabídek týkajících se Dárkové poukázky (na stránce Dárkové poukázky na Webových stránkách). Uplynutí doby platnosti Dárkové poukázky znemožňuje její použití, čímž není dotčeno právo Kupujícího na vrácení nevyužitých výhod do data uplynutí platnosti Dárkové poukázky (odstoupení od smlouvy).

9.7. Dárkovou poukázku lze použít k nákupu zboží, jehož hodnota je stejná nebo vyšší než nominální hodnota Dárkové poukázky.

9.8. Pokud hodnota objednávky překračuje aktuální hodnotu prostředků na Dárkové poukázce, je Uživatel povinen uhradit cenový rozdíl pomocí nabízených způsobů úhrady společností Westwing pro daný druh zboží.

9.9. Dárkovou poukázku lze používat pouze do vyčerpání hodnoty, na kterou byla poukázka vystavena Hodnotu Dárkové poukázky nelze dobít.

9.10. Dárkovou poukázku nelze použít k úhradě ceny za zboží, které je v akční nabídce, s výjimkou zboží, u kterého takovou možnost podmínky akční nabídky připouštějí.

9.11. V případě uzavření distanční smlouvy je Kupující, který je zároveň konečným spotřebitelem, oprávněn odstoupit od smlouvy o Dárkové poukázce uzavřené s Westwing, a to ve lhůtě do 30 dnů od obdržení Dárkové poukázky. Tato lhůta je dodržena v případě zaslání prohlášení o odstoupení ve stanovené lhůtě, zejména na adresu pomoc@westwing.cz.

9.12. Kupující není povinen vracet Dárkovou poukázku, která byl deaktivována (platnost Dárkové poukázky vypršela, Uživatel úspěšně odstoupil od kupní smlouvy na Dárkovou poukázku, Uživatel využil všechny prostředky nahromaděné na Dárkové poukázce). V případě odstoupení od kupní smlouvy na Dárkovou poukázku se kupní smlouva považuje za neplatnou a Dárková poukázka bude deaktivována. Pokud byla Dárková poukázka použita k nákupu zboží, ponechává si Kupující právo na odstoupení v rozsahu nevyužitých (nerealizovaných) nominálních peněžních prostředků připsaných na Dárkovou poukázku. To znamená, že pokud Kupující nebo jiný Uživatel, v období mezi předložením prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy na Dárkovou poukázku a deaktivací Dárkové poukázky, použije Dárkovou poukázku zcela nebo zčásti (provedl ní platbu), bude společnost Westwing osvobozena od povinnosti vrátit Kupujícímu částku zaplacenou za nákup Dárkové poukázky v rozsahu, v jakém ji Kupující nebo jiný Uživatel zcela nebo zčásti použil. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, který je konečným spotřebitelem, odstoupit od kupní smlouvy na zboží zakoupené pomocí Dárkové poukázky.

9.13. Společnost Westwing vrátí Kupujícímu částku zaplacenou za pořízení Dárkové poukázky do 14 dnů od data doručení oznámení o odstoupení.

9.14. Pokud Uživatel odstoupí od kupní smlouvy uzavřené na Webových stránkách s použitím Dárkové poukázky, nemá Uživatel nárok na vrácení peněz ve formě hotovosti nebo převodu v části, v níž byla prodejní cena pokryta Dárkovou poukázkou. V takovém případě obdrží Uživatel peníze formou nákupní poukázky v rozsahu, v jakém provedl platbu pomocí Dárkové poukázky.

9.15. Poukazy od přátel, které jste obdrželi jako první kupující na základě pozvání od člena Westwing, nemusí být platné, pokud pozývající člen Westwing dočasně nebo trvale žije ve stejné domácnosti jako první kupující. Stejné omezení platí pro poukázky, které jste obdrželi jako pozvaný člen Westwing poté, co jiný člen Westwing provedl svůj první nákup. Společnost Westwing si vyhrazuje právo zrušit stávající objednávky, zrušit všechny vouchery (s výjimkou zpoplatněných [dárkových] voucherů) člena Westwing a / nebo v budoucnu vyloučit člena Westwing z programu doporučení.

10. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

10.1. Přeprava zboží se provádí pouze na území České republiky a to na doručovací adresu Uživatele uvedenou v objednávce.

10.2. Westwing odesílá zboží ve lhůtě uvedené v okamžiku objednání (datum plnění Westwing), s výjimkou případu, kdy bylo před uzavřením kupní smlouvy dohodnuto jinak. Termíny dodání jsou uvedeny na jednotlivých stránkách zboží a na potvrzení objednávky.

10.3. Pokud Uživatel zboží nepřevezme, vyzve společnost Westwing Uživatele k plnění uzavřené kupní smlouvy a převzetí zakoupeného zboží. Pokud Uživatel zboží opět nepřevezme ve lhůtě stanovené společností Westwing, vyhrazuje si společnost Westwing právo odstoupit od kupní smlouvy do dalších 14 dnů ode dne neúčinného uplynutí lhůty pro převzetí zboží Uživatelem z důvodu neplnění kupní smlouvy Uživatelem.

10.4. Pokud Uživatel nepřevezme zásilku z důvodů, které lze přičíst Uživateli, může si společnost Westwing od Uživatele vyžádat ekvivalent nákladů na vrácení zásilky na adresu skladu společnosti Westwing, pokud není stanoveno, že tyto náklady ponese společnost Westwing.

10.5. Náklady na dodání zboží nese Uživatel pokaždé, s výjimkou dodávek podléhajících zvláštní dohodě se společností Westwing. Informace o nákladech na dodání jsou vždy k dispozici na stránce zboží.

10.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Uživatele v okamžiku převzetí zboží od přepravce. V případě, že si Uživatel zvolí vlastního přepravce, který není smluvním přepravcem Westwing, nebezpečí škody na zboží přechází na Uživatele v okamžiku předání zboží přepravci, kterého určil Uživatel.

10.7. V případě vnějšího poškození zásilky, pro účinnější ověření reklamace, sepište s přepravcem zprávu o poškození a tuto skutečnost oznamte Westwing písemně na adresu: pomoc@westwing.cz. V případě poškození zboží během přepravy, vyjma ustanovení druhé věty v bodě 10.6., je Uživatel oprávněn uplatňovat nároky uvedené v bodě 13.2. níže.

11. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

11.1. Uživateli je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 100 kalendářních dnů od data převzetí zboží, což je sedminásobek zákonem stanovené lhůty k odstoupení od smlouvy, a tím není dotčena lhůta stanovená v příslušných ustanoveních pro odstoupení od smlouvy. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů, s výjimkou přímých nákladů na vrácení věcí, které je Uživatel povinen nést sám, pokud není stanoveno, že tyto náklady ponese Westwing.

11.2. Odstoupení od smlouvy provádí Uživatel předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy. Takové prohlášení může být učiněno pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy připojeného k těmto Pravidlům nebo prohlášením učiněným v jakékoli jiné formě, v níž Uživatel informuje Westwing o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Prohlášení lze zaslat poštou nebo e-mailem na adresu pomoc@westwing.cz.

11.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za splněnou, pokud je prohlášení zasláno do 100 dnů od přijetí zboží. Uživatel je povinen vrátit zboží neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ke splnění termínu stačí zboží vrátit před uplynutím jeho platnosti.

11.4. V případě zájmu o vrácení zboží může Uživatel kontaktovat společnost Westwing zasláním zprávy na adresu: pomoc@westwing.cz. Za účelem zjednodušení postupu vrácení prosíme o uvedení čísla objednávky a důvodu vrácení, což ale není povinné. Uživatel může také podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jiným výslovným způsobem, a to i prostřednictvím Webových stránek, s využitím funkcí poskytnutých pro tento účel.

11.5. Společnost Westwing se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy vrátit splatnou částku za nakoupené zboží spolu s částkami splatnými za jeho dodání stejným způsobem, jak jej provedl Uživatel, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy. V případě platby na dobírku požádá společnost Westwing Uživatele o zadání čísla bankovního účtu za účelem vrácení platby, čímž nejsou dotčeny povinnosti společnosti Westwing uvedené v předchozí větě. Pokud společnost Westwing nenabídla převzetí zboží od Uživatele, může odepřít vrácení plateb obdržených od Uživatele až do obdržení zboží zpět nebo dodání přes Uživatele důkazu o jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

11.6. Společnost Westwing není povinna hradit náklady na poštovné vzniklé Uživateli při dodávání zboží po jeho nákupu, které převyšují náklady na nejlevnější a obvyklý způsob dodání zboží nabízeného společností Westwing.

11.7. Pokud byla úhrada za zakoupené zboží prováděná s využitím slevového kupónu, Uživateli budou vráceny jen skutečně uhrazené peněžní prostředky a využitá hodnota slevového kupónu bude opětovně připočtena na účet Uživatele.

11.8. Pokud byla platba provedena pomocí Dárkové poukázky, je platba vrácena se souhlasem Uživatele formou poukázky přidané na účet Uživatele, který provedl platbu Dárkovou poukázkou.

11.9. Uživatel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování zboží.

11.10. Uživatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě:

1) zboží vyrobeného podle specifikace Uživatele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

2) zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo s krátkou trvanlivostí,

3) zboží v uzavřeném obalu, které po otevření nelze z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů vrátit,

4) zboží, které bylo po dodání, vzhledem k jeho povaze, nedělitelně smíseno s jiným zbožím,

5) poskytování ubytovacích služeb jiných než pro obytné účely, přepravy zboží, půjčování aut, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními událostmi, pokud smlouva uvádí den nebo období poskytování služeb.

11.11. V případě uvedeném v bodě 11.10. 5) výše, může společnost Westwing udělit Uživateli právo odstoupit od smlouvy do 10 dnů od uzavření smlouvy. K odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uvedených v bodě 11.10. 5) výše, se použijí příslušná ustanovení týkající se odstoupení od kupní smlouvy. Pokaždé bude takové případné právo výslovně vyhrazeno v popisu služby na Webových stránkách.

11.12. Pokud Uživatel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, nese přímé náklady na vrácení zboží, ledaže Westwing uvedl, že ponese náklady na vrácení. V případě zboží, které vzhledem ke své povaze nemůže být zasláno zpět obyčejnou poštou, jsou náklady na vrácení zásilky obdobné nákladům, které vznikly Uživateli při zadávání objednávky.

11.13. Zboží k vrácení (odstoupení od smlouvy) prosíme odesílat na následující adresu:

Westwing - Magazyn

Polish Logistics Center 1

ul. Sw. Tomasza 4

05-840 Brwinów, Polsko

e-mail: pomoc@westwing.cz

11.14. Existuje možnost placené (na náklady Uživatele) objednávky kurýra k vyzvednutí zásilky obsahující vrácené zboží v důsledku odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím našeho Zákaznického centra (to je však dobrovolné), za tímto účelem zašlete prosím zprávu obsahující číslo objednávky na adresu pomoc@westwing.cz. Náklady na vrácení zásilky jsou obdobné nákladům, které vznikly Uživateli při zadávání objednávky, pokud není stanoveno, že tyto náklady ponese společnost Westwing.

11.15. V případě vrácení zboží zakoupeného během slevových akcí, kdy doručení Uživateli nezahrnovalo žádný poplatek, pokud Uživatel objedná kurýra prostřednictvím Zákaznického centra, budou náklady na vrácení zásilky stanoveny na základě ceníku kurýra, pokud nebylo rozhodnuto, že tyto náklady ponese společnost Westwing. Podrobné informace o výši poplatků poskytne Zákaznické centrum po předchozím e-mailovém kontaktu na adrese pomoc@westwing.cz.

12. REKLAMACE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

12.1. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb lze podávat zejména na tuto e-mailovou adresu: pomoc@westwing.cz nebo písemně na adresu společnosti Westwing.

12.2. Pro rychlejší posouzení reklamace uveďte prosím v oznámení alespoň jméno, pod kterým Uživatel vystupuje na Webových stránkách (e-mailová adresa) a popis výhrad.

12.3. Pokud jsou údaje nebo informace uvedené v reklamaci neúplné, společnost Westwing si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele pro jejich doplnění.

12.4. Společnost Westwing posoudí reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení.

12.5. Odpověď na reklamaci je zaslána na e-mailovou nebo korespondenční adresu podle pokynů Uživatele uvedených v reklamaci.

13. ZODPOVĚDNOST WESTWING ZA VADY ZBOŽÍ (ZÁRUKA) REKLAMACE ZBOŽÍ

13.1. Společnost Westwing odpovídá za dodání zboží bez vad.

13.2.Má-li zboží prodané společností Westwing vadu, může Uživatel podle svého výběru:

- učinit prohlášení o snížení ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy, pokud společnost Westwing nenahradí vadné zboží zbožím bez vad, neprodleně a bez zbytečných obtíží pro Uživatele. Snížená cena by měla zůstat v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, v jakém je hodnota zboží s vadami k hodnotě zboží bez vad. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada zboží zanedbatelná;

- požadovat výměnu zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady. Společnost Westwing je povinna vyměnit vadné zboží za zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Uživatele.

Pokud je Uživatel konečným spotřebitelem (chápaným jako fyzická osoba provádějící právní transakci s podnikatelem, která nemá přímý vztah k jeho obchodní nebo profesní činnosti), může namísto odstranění vady navrhované společností Westwing požadovat výměnu zboží za zboží bez vad nebo místo výměny zboží, požadovat odstranění vady, ledaže je nemožné uvést zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým společností Westwing. Při posuzování nadměrných nákladů se bere v úvahu hodnota zboží bez vad, typ a význam zjištěné vady a zohlední se nepříjemnosti, kterým by jinak byla společnost Westwing vystavena.

13.3. Uživatel, který zjistil vadu zboží, je pro rychlejší a efektivní posouzení reklamace vyzván k zaslání přesných a podrobných informací o vadě, včetně fotografií vadného zboží, na adresu pomoc@westwing.cz spolu s informacemi o preferovaném způsobu vyřízení reklamace. Společnost Westwing bude neprodleně kontaktovat Uživatele na e-mailové adrese, kterou uvede, ohledně dalšího posouzení reklamace. Výše uvedeným ustanovením není dotčena povinnost společnosti Westwing posuzovat reklamaci ve lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy. Uživatel, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen na náklady společnosti Westwing dodat vadné zboží na následující adresu:

Westwing - Magazyn

Polish Logistics Center 1

ul. Sw. Tomasza 4

05-840 Brwinów, Polsko

13.4. Pokud kupující, který je konečným spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, požádal o výměnu věci nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny, přičemž uvedl částku, o kterou má být cena snížena, a společnost Westwing na tuto žádost neodpověděla do 14 dnů, má se za to, že tato žádost byla oprávněná.

13.5. Společnost Westwing je odpovědná v rámci záruky, pokud je fyzická závada zjištěna do dvou let od data doručení zboží Uživateli. Nárok na odstranění vady nebo výměnu na zboží bez vad zaniká po uplynutí jednoho roku ode dne zjištění vady, pokud však konečný spotřebitel nakoupí zboží ve smyslu občanského zákoníku - promlčecí doba nesmí skončit dříve, než je uvedeno v první větě.

14. VYLOUČENÍ OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

14.1. Na Webových stránkách se vyskytují hypertextové odkazy na jiné internetové stránky.

14.2. Pokud společnost Westwing obdrží informaci, že se na těchto internetových stránkách nachází neetický nebo protiprávní obsah, může příslušný odkaz z Webových stránek odstranit.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Pravidla pro zpracování osobních údajů na Webových stránkách jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese www.westwing.cz/privacy-policy

16. AUTORSKÁ PRÁVA K ILUSTRACÍM

16.1. Použití ilustrací, fotografií, kompozic, rozvržení stránek a práv duševního vlastnictví obsažených na Webových stránkách - bez ohledu na formu - pro jiné účely, než je osobní použití, je bez výslovného souhlasu společností Westwing zakázáno.

17. MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o systému online řešení spotřebitelských sporů a změnách nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o ODR v spotřebitelských sporech), může Spotřebitel podat stížnost prostřednictvím internetové platformy ODR (elektronický odkaz na platformu ODR – ec.europa.eu/consumers/odr). Platforma ODR je mimo jiné zdrojem informací o formách mimosoudního urovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi podnikateli a spotřebiteli. Bez ohledu na výše uvedené připomínáme, že e-mailová adresa, na které nás můžete kontaktovat, je: pomoc@westwing.cz.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Společnost Westwing si vyhrazuje právo změnit Pravidla v případě výskytu alespoň jednoho z následujících důležitých důvodů (uzavřený katalog):

1) změna právních předpisů upravujících prodej zboží nebo služeb nebo poskytování elektronických služeb společností Westwing ovlivňující vzájemná práva a povinnosti stanovená ve smlouvě o poskytování služeb nebo kupní smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a společností Westwing;

2) nutnost přizpůsobit činnosti společnosti Westwing příkazům, rozsudkům, ustanovením nebo směrnicím vyplývajícím z: (i) rozhodnutí orgánu veřejné správy vztahujícího se na činnosti společnosti Westwing nebo (ii) soudního příkazu vztahujícího se na činnosti společnosti Westwing, ovlivňující vzájemná práva a povinnosti stanovená ve smlouvě o poskytování služeb nebo kupní smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a společností Westwing;

3) změna způsobu poskytování elektronických služeb společností Westwing způsobená pouze technickými nebo technologickými důvody (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto Pravidlech);

4) změna rozsahu nebo pravidel poskytování elektronických služeb společností Westwing, na která se vztahují ustanovení Pravidel, zavedením nových, úpravou nebo odebráním společnosti Westwing stávajících funkcí nebo služeb obsažených v Pravidlech a nabízených Uživateli;

5) fúze, rozdělení nebo transformace společnosti Westwing nebo změna jiných identifikačních údajů společnosti Westwing uvedených v Pravidlech.

18.2. Společnost Westwing bude předem informovat Uživatele o změnách Pravidel.

18.3. V případě Uživatelů, kteří neakceptují Pravidla, mají právo ukončit uzavřenou smlouvu do 14 dnů ode dne, kdy jim byla oznámena změna Pravidel. Změna Pravidel nemá vliv na obsah a podmínky kupních smluv uzavřených Uživatelem a společností Westwing před změnou Pravidel.

18.4. V případě změn v Pravidlech poskytne společnost Westwing konsolidované znění Pravidel jejich zveřejněním na webových stránkách a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem.

Stav k 1. září 2020

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY dostupný zde.